I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja ŚSTO
al. IX Wieków Kielc 15
25-516 Kielce

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja powstała w 1992 roku i jest prowadzona przez Świętokrzystkie Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Szkoła, obok gimnazjum, tworzy Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach.

Szkoła posiada ponad 20-letnią tradycję i jest placówką przyjazną dziecku, bezpieczną, nastawioną na osiągnięcie sukcesu
i kształtowanie kluczowych kompetencji w procesie dydaktycznym. W szkole uczniowie rozwijają indywidualne uzdolnienia i zainteresowania. Ważne jest również wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci, umożliwiającą im wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów w dalszym procesie kształcenia. Szkoła zapewania szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych oraz współpracuje ze środowiskiem akademickim i kulturowym miasta. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kreatywną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną, która systematycznie dokonuje pomiaru jakości swojej pracy oraz osiągnięć edukacyjnych uczniów.