Społeczna Szkoła Podstawowa nr 24 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 24 STO
ul. Powstańców Śląskich 67 A (dzielnica Bemowo)
01-355 Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawiezostała założona w roku 1990 staraniem grupy rodziców, mieszkańców warszawskiego osiedla „Górczewska”. Początkowo powstały dwa oddziały – „zerówka” i klasa pierwsza. Powołanie szkoły było efektem ogromnego zaangażowania społecznego jej założycieli. W krótkim czasie przygotowali oni wszystkie niezbędne dokumenty; na częstych zebraniach nie tylko dyskutowali nad programem szkoły i sprawami organizacyjnymi, ale również wspólnie planowali rozmaite działania, przede wszystkim w celu zdobycia niezbędnych funduszy. Intencją rodziców – założycieli było zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków nauki. Liczebność klas ustalono na 16 uczniów, w salach ułożono boazerie i miękkie wykładziny, zaś miejsce świetlicowej „przechowalni” uczniów zajęły w planie zajęcia dodatkowe.

Od momentu powstania szkoła zajmuje wynajętą część domu parafialnego parafii Bogurodzicy Maryi na warszawskich Jelonkach, który w międzyczasie został powiększony o jedno piętro. W ciągu dwudziestu pięciu lat działalności liczba wykorzystywanych pomieszczeń wzrosła z trzech do kilkudziesięciu, wśród których znajduje się obecnie ponad dwadzieścia izb lekcyjnych, biblioteka, pracownia komputerowa, dwie pracownie plastyczno-techniczne, kuchnia ze stołówką oraz szereg pomieszczeń pomocniczych. Szkoła dysponuje również halą sportową, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią i placem zabaw.

W pierwszym, „romantycznym” roku funkcjonowania SP nr 24 STO udało się stworzyć bardzo dobrą atmosferę, która do dzisiaj stanowi wizytówkę placówki. Sprzyjała temu niewielka liczebność społeczności szkolnej (32 uczniów i 5 nauczycieli). Był to czas znacznego zaangażowania społecznego rodziców. Co prawda, czysto spontaniczna na początku aktywność dość szybko uległa zmianie na formalne zobowiązanie do społecznego przepracowania określonej liczby godzin, jednakże większość rodziców wciąż pracowała nie tyle z obowiązku, co w poczuciu takiej potrzeby, a limit 250 godzin był przez wielu znacznie przekraczany. Dla nielicznych, którzy z różnych względów nie mogli świadczyć własnej pracy, wprowadzono możliwość opłacenia jej ekwiwalentu.Już wówczas narodziły się wyróżniające szkołę rozwiązania organizacyjne i programowe, takie jak godzinna przerwa obiadowa, wolny wybór zajęć dodatkowych oraz piątkowe imprezy rozrywkowe. W pracy dydaktycznej realizowano obowiązujący program nauczania początkowego, eliminując z niego treści nieaktualne lub uznane przez nauczycieli za zbędne, zaś uzupełniając o bogaty program wycieczek i lekcji muzealnych.

Pojawieniu się w szkole klasy czwartej (rok 1993/94) towarzyszyło wprowadzenie ważnej innowacji, jaką była zaliczeniowa metoda pracy. Uczniowie otrzymywali wówczas miesięczne karty wymagań, zaś podsumowanie każdego miesiąca nauki odbywało się w postaci „dnia zaliczeń”. Zmodyfikowany system zaliczeniowy funkcjonuje do chwili obecnej, stanowiąc podstawę organizacji pracy uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej.Zaliczeniom towarzyszyło wprowadzenie kilku innych innowacyjnych rozwiązań, takich jak prace samodzielne oraz szkolne odznaki sprawnościowe, oparte na idei harcerskich sprawności. W roku 1997/98, bazując na pierwszej opublikowanej wersji „Podstawy programowej kształcenia ogólnego”, nauczyciele SP nr 24 STO opracowali „Jednolity program nauczania blokowego” dla klas 4-6, który stał się podstawą pracy w szkole na tym etapie kształcenia. Wartość tego dzieła potwierdziło wyróżnienie go w 1998 roku jako jednego z ośmiu najlepszych programów przygotowanych dla reformy systemu oświaty. Jego jedenastu współautorów zostało uhonorowanych Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej. W szkole powstał również „Zintegrowany program nauczania początkowego dla klas 1-3” oraz „Program nauczania historii dla gimnazjum”, które, choć wyróżnienia nie otrzymały, zostały również dopuszczone wówczas do użytku szkolnego.Realizowany w ciągu ćwierć wieku istnienia szkoły program dydaktyczno-wychowawczy kładzie szczególny nacisk na działalność wychowawczą. Wyrazem tego było między innymi powołanie wychowawców szkolnych – nauczycieli, których podstawowym zadaniem jest organizowanie życia szkoły i opieka nad klasami. Pełnią oni funkcję pomocniczą wobec nauczycieli-wychowawców na poziomie nauczania zintegrowanego oraz wiodącą, jako wychowawcy i koordynatorzy zespołów pedagogicznych uczących poszczególne klasy, na poziomie nauczania blokowego.

W 2007 roku powołane zostało Społeczne Gimnazjum nr 99 STO, które wraz z SP nr 24 STO tworzy dzisiaj Zespół Szkół STO na Bemowie. Na etapie edukacji gimnazjalnej, podobnie jak w szkole podstawowej, wprowadzono szereg innowacyjnych rozwiązań, takich, jak indywidualne planowanie rozwoju uczniów, tutoring, czy służby szkolne. Staraniem nauczycieli i uczniów Gimnazjum prowadzone są wieloletnie projekty: Szkolna Galeria Sztuki i Skarby Natury. Od 2009 roku Zespół Szkół prowadzi aktywną działalność naukową i społeczną w Bazie Terenowej Fundacji „Harcerska Wola” w Rudawce, w Puszczy Augustowskiej.Rozwiązania programowo-metodyczne wprowadzane w życie w społecznych szkołach na Bemowie wzbudzają duże zainteresowanie środowiska oświatowego. W latach 1998-2015 w różnego typu warsztatach i szkoleniach organizowanych przez zespół pedagogiczny szkoły wzięło udział przeszło 1500 nauczycieli. Organizacja szkoleń służy integracji zespołu pedagogicznego i daje impuls do podejmowania nowych inicjatyw.Pierwsi absolwenci opuścili szkołę podstawową w czerwcu 1998 roku. W drugim roczniku szkołę ukończyło już 47 uczniów klas ósmych i 16 uczniów klasy szóstej. Społeczne Gimnazjum nr 99 STO wypuściło w świat pierwszą grupę wychowanków w roku 2010.

Obserwacja losów absolwentów wskazuje, że radzą oni sobie w nowych szkołach na miarę swoich możliwości. Większość z nich prezentuje te cechy, których wykształcenie stanowi zasadniczy cel pracy szkoły – odpowiedzialność i pozytywne podejście do świata, gotowość podejmowania różnych zadań, chęć współpracy z nauczycielami. Wielu z nich często zagląda do macierzystej placówki – w różnych formach stałą współpracę ze szkołą prowadzi dzisiaj ponad 20 jej absolwentów.Aktywność rodziców ogranicza się obecnie do działalności członków Zarządu Koła nr 69 STO i okazjonalnej pomocy świadczonej przez różne osoby przy organizacji imprez klasowych lub szkolnych. Nie oznacza to jednak braku zainteresowania pracą szkoły – zdecydowana większość rodziców utrzymuje regularne kontakty z wychowawcami klas i bierze udział w różnych imprezach, takich jak choćby doroczne Święta Szkoły. Relacja rodzice – nauczyciele – dzieci oparta jest na ogół na wzajemnym szacunku, a często także sympatii. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Samodzielne Koło Terenowe nr 69 STO od 2005 roku ma status organizacji pożytku publicznego, dzięki czemu może gromadzić środki z odpisu 1% podatku dochodowego dla OPP.

W ciągu dziesięciu lat SKT pozyskało tą drogą ponad 500 tysięcy złotych, które, między innymi, zostały wydatkowane na wybudowanie placu zabaw i boiska oraz wyposażenie hali sportowej.W roku 2015 Zespół Szkół STO na Bemowie świętował dwudziestą piątą rocznicę powołania Szkoły Podstawowej nr 24 STO.

Znajdź szkołę