Seminarium pedagogiczne STO „Poszukiwanie dobra w zmianie” - 5-6 maja 2017 r.

Reforma systemu oświaty, choć niechciana i kłopotliwa, jest faktem. Obecna sytuacja – konieczność dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych oraz wyraźne odchodzenie od liberalno-demokratycznej wizji edukacji, stanowiącej fundament ideowy szkół społecznych – stawia STO wobec nowych, trudnych wyzwań. Powszechna zmiana stwarza jednak również okazję do wprowadzenia pożądanych korekt w programach poszczególnych placówek.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO proponuje dwudniowe seminarium pedagogiczne pod hasłem „Poszukiwanie dobra w zmianie”, adresowane do dyrektorów szkół, działaczy STO oraz nauczycieli, poświęcone wspólnej refleksji nad wybranymi zagadnieniami dotyczącymi programu działania placówek prowadzonych przez stowarzyszenie.

Seminarium składać się będzie z kilku części, a każda będzie miała inną formę organizacyjną. Będą więc zajęcia warsztatowe, panel dyskusyjny, debata oksfordzka, wykład oraz zajęcia prowadzone metodą dramy. Celem tego urozmaicenia będzie skuteczniejsze zachęcenie i zainspirowanie uczestników do refleksji na temat działalności pedagogicznej ich placówek, zaś cała impreza ma posłużyć także wypracowaniu pewnych rekomendacji programowych w celu upowszechnienia ich na forum całego Towarzystwa.

Planowane obszary tematyczne:

  1. Szkoła społeczna AD 2017
  2. Jakie korzyści możemy osiągnąć w szkołach STO przy okazji reformy systemu edukacji?
  3. Którędy do nowoczesności w edukacji?
  4. Cienie na zawodzie nauczyciela, czyli kiedy nauczyciele strzelają sobie w kolano?
  5. Rodzice w szkole: klienci, partnerzy, a może…?

Podany zakres tematyczny może ulec nieznacznym zmianom.

Adresaci szkolenia: dyrektorzy szkół STO, rodzice (działacze STO), nauczyciele

Liczba uczestników: do 20 osób. W razie większej liczby chętnych zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacje organizacyjne:

Cena: 50 zł. (dla osób spoza Warszawy organizatorzy zapewniają nocleg bez dodatkowej opłaty)

Termin: 5 maja 2017 godz. 15.00 – 6 maja 2017 godz. 16.00.

Organizator: ODN STO

Prowadzący: Witold Kołodziejczyk, Jarosław Pytlak, Iwo Wroński

Miejsce: Biuro STO, Warszawa, ul. Nowy Świat 39

Zgłoszenia: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5.04.2017 r. faksem: 22 826 78 03 lub e-mailem: odn@sto.org.pl