Pomóż uczniom – podpisz apel w sprawie podstawy programowej

Koalicja NIE dla chaosu w szkole, której członkiem jest STO, powstała jako wyraz sprzeciwu wobec zmian w systemie oświaty, prowadzących m.in. do likwidacji gimnazjów. Członkowie koalicji wielokrotnie ostrzegali, że planowana reforma wpłynie negatywnie na funkcjonowanie szkół, szkodząc uczniom, nauczycielom i całej społeczności szkolnej.

Mimo protestów Koalicji reforma weszła w życie i już możemy zaobserwować, że uczniowie ponoszą konsekwencje wprowadzonych zmian. Likwidacja gimnazjów w szczególny sposób wpłynęła na uczniów obecnych klas siódmych, którzy zgodnie z nową podstawą programową muszą w ciągu dwóch lat przyswoić zagadnienia, rozłożone dotychczas na 3 lata nauki gimnazjalnej. Efekty? Bardzo duża liczba godzin lekcyjnych (nawet 35-40 w tygodniu) i wiele czasu poświęcanego na naukę już po szkole, a także, mimo dużego wysiłku wkładanego w przyswojenie nowej wiedzy – poważne trudności z opanowaniem i zrozumieniem materiału.

Zdaniem członków Koalicji NIE dla chaosu w szkole, taki stan rzeczy wymaga pilnej reakcji. Dalsze funkcjonowanie uczniów w obecnej rzeczywistości szkolnej może negatywnie wpłynąć na ich dalszy rozwój, a nawet odbić się na stanie zdrowia. Dlatego Koalicja apeluje do MEN o „niezwłoczne dostosowanie podstawy programowej dla szkół podstawowych do możliwości uczniów, szczególnie tych z klas siódmych i ósmych oraz do liczby godzin przewidzianych na poszczególne przedmioty w planach ramowych.”

Apel Koalicji można przeczytać i podpisać tutaj.