Możliwości dofinansowania przedsięwzięć STO – czerwiec 2018 r.

Przekazujemy kołom i szkołom STO dodatkowe informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć.

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na:

Przygotowanie koncepcji oraz przeprowadzenie ogólnopolskiego przeglądu twórczości artystycznej jako formy aktywnego włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie szkoły i środowiska lokalnego.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert, które dotyczą przygotowania koncepcji i podjęcia działań związanych z promocją twórczości artystycznej jako strategii włączania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością, w życie środowiska lokalnego, rozwijania ich uzdolnień i zainteresowań oraz kształtowania poczucia sprawczości.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej. Na realizację zadania Minister przeznacza środki publiczne w wysokości 80 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 80 000 zł.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa

Oferty należy składać do dnia 2 lipca 2018 r. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać pod adresem

-----------------------------------------

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+.

Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na poziomie gmin – EAC/S14/2018.

W ramach tego działania wspierane są organizacje promujące inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym, które mają na celu rozpowszechnianie pozytywnych wartości sportu. Działanie to może zostać zrealizowane w dwóch częściach:

  1. Celem części pierwszej jest zachęcanie do budowania potencjału w celu wspierania organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację uprawiania sportu na poziomie gmin w całej UE;
  2. Celem części drugiej jest wspieranie tworzenia sieci powiązań oraz działań w zakresie wymiany informacji między gminami w obszarach związanych ze sportem.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s14-2018_en

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-2018-s14/summary_pl.pdf

 

Wymiany i mobilność w sporcie – EAC/S15/2018.

Celem tego działania jest zapewnienie personelowi sportowemu (m.in. trenerom, instruktorom, menedżerom oraz wolontariuszom) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju (w UE i poza nią). Wymiany osób, pomysłów i dobrych praktyk mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich organizacji oraz sportu jako całości.

Termin składania ww. wniosków: 26 lipca 2018 r. (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się na stronach:

https://ec.europa.eu/sport/calls/eac-s15-2018_en

https://ec.europa.eu/sport/sites/sport/files/eac-s15-2018/summary_pl.pdf