Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 9/2018

Raport 9/2018

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18.
  E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Termin naboru wniosków od 29 października 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 70 875 000,00 zł (podział na 10 obszarów tematycznych). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

Obszary tematyczne:

1. E-materiały dydaktyczne do fizyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 zł.

2. E-materiały dydaktyczne do chemii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 zł.

3. E-materiały dydaktyczne do biologii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 zł.

4 E-materiały dydaktyczne do geografii (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 zł.

5. E-materiały dydaktyczne do j. polskiego (1350 e-materiałów) – 9 450 000,00 zł.

6. E-materiały dydaktyczne do historii (970 e-materiałów) – 6 790 000,00 zł.

7. E-materiały dydaktyczne do filozofii (890 e-materiałów) – 6 230 000,00 zł.

8. E-materiały dydaktyczne do wiedzy o społeczeństwie (915 e-materiałów) – 6 405 000,00 zł.

9. E-materiały dydaktyczne do matematyki (1250 e-materiałów) – 8 750 000,00 zł.

10. E-materiały dydaktyczne do informatyki (950 e-materiałów) – 6 650 000,00 zł .

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w ww. dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10125 e-materiałów dydaktycznych dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

♦ przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),

 humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),

 matematyki i informatyki

– do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 Link do dokumentacji 

 

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-002/18. Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Termin naboru wniosków: od 30 lipca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 24 579 000,00 zł (podział na 4 makroregiony). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 100%.

Beneficjent projektu: podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących pracownikami tego podmiotu) lub zapewni w projekcie w ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww. doświadczenie w tym zakresie.

Typ operacji: przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań, w tym: przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Celem konkursu jest wsparcie osób realizujących doradztwo edukacyjno-zawodowe. W ramach projektów wybranych do dofinansowania przeprowadzone zostaną szkolenia dla osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oparte na programach szkoleń opracowanych w projekcie pozakonkursowym, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Link 

 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół). 

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 zł (podział na 23 branże). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się w ramach konkursu podmioty publiczne będące:

♦ organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

♦ publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Przedmiot konkursu:

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

2) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

3) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

4) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 Link 

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (IV nabór). Polska Cyfrowa.

Termin naboru wniosków od 20 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

♦ organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

♦ jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz ich związki i stowarzyszenia,

♦ instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

♦ partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie kształcenia. Wspierane będą działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

 Link 

 

 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór). Polska Cyfrowa.

Termin naboru wniosków od 30 września 2018 r. do 29 marca 2019 r.

Alokacja na konkurs wynosi 35 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

♦ organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

♦ jednostki samorządu terytorialnego (jst) oraz ich związki i stowarzyszenia,

♦ instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,

♦ partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

 Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
    ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalna, w tym zawodową konkurs dla ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (ponadpodstawowe szkoły zawodowe i ogólnokształcące).  Konkurs RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej określonej w Strategii ZIT AJ.

Termin naboru: od 27 sierpnia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 152 419 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;

4) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną (ponadpodstawową), w tym zawodową:

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

 Link 

 

 • Poddziałanie 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkurs dla ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ponadpodstawowe szkoły zawodowe i ogólnokształcące). Konkurs RPDS.07.02.03-IZ.00-02-312/18.

Nabór w trybie konkursowym – dla wnioskodawców realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Termin naboru: od 27 sierpnia 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 8 551 676 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/beneficjentów:

1) jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

2) jednostki organizacyjne jst;

3) organy prowadzące szkoły, w tym organizacje pozarządowe;

4) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przedmiotem konkursów są następujące typy projektów określone dla działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną (ponadpodstawową), w tym zawodową:

7.2.A Przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków, nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę lub adaptację (w tym także zakup wyposażenia) placówek i szkół ponadpodstawowych, w tym zawodowych i specjalnych.

7.2.B Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych.

7.2.C Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych.

7.2.D Przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

7.2.E Przedsięwzięcia z zakresu budowy nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkurs horyzontalny. Konkurs RPDS.10.04.01-IZ.00-02-316/18.

Termin naboru: od 24 września 2018 r. do 15 października 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 34 218 400 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Wnioskodawcy:

Wnioski w ramach niniejszego naboru mogą składać jedynie organy prowadzące szkołę lub placówkę oświatową, realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe lub instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, pracodawcy, przedsiębiorcy lub organizacje pracodawców.

W przypadku gdy Wnioskodawcą jest instytucja rynku pracy, o której mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-oświatową, pracodawca, przedsiębiorca lub organizacja pracodawców, projekt powinien być partnerski – Partnerem musi być organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową realizującą kształcenie zawodowe w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

Przedmiot konkursu – typy projektów podlegające dofinansowaniu: 

10.4.A. Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia;

b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego.

10.4.B. Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, w szczególności poprzez:

a) udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek;

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie przez tworzenie – w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych – ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;

c) tworzenie klas patronackich w szkołach;

d) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy;

e) opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

f) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

g) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z uczelniami wyższymi;

h) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych;

i) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminów maturalnych, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich; udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

j) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

k) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

l) doradztwo edukacyjno-zawodowe;

m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy;

n) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczania zawodów;

o) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowe technologie, materiały, narzędzia poprzez możliwość sfinansowania w ramach projektów kosztów związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

p) kompleksowe programy kształcenia praktycznego organizowane w miejscu pracy;

q) kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

10.4.C. Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych i przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne.

10.4.D. Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;

b) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;

c) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK);

d) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego, może obejmować m.in.:

i. zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej m.in. poprzez tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-zawodowej, w tym dostępnej on-line,

ii. realizację programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym i regionalnym.

10.4.E. Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

10.4.G. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach). W szczególności:

a) kursy lub szkolenia doskonalące (praktyczne i teoretyczne) w zakresie przedmiotów zawodowych, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty;

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne);

d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

e) realizację programów wspomagania, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

10.4.H. Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.  

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-235/18.

Termin naboru: od 30 października do 13 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 12 305 603 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu może ubiegać się organ prowadzący szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu albo projekt jest realizowany w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

 Link  

 

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. 

Termin naboru: od 16 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Runda I: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r., Runda II: od 29.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:

Runda I: 12 432 000,00 zł. Runda II: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

7) placówkę doskonalenia nauczycieli,

8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe. Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/18. 

Termin naboru: od 29 października do 30 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 31 646 916,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

1) podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy,

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;

oraz

2) ich organy prowadzące

lub inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.4 Kształcenie zawodowe, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja projektów w zakresie:

a) zwiększenia współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, kształcenie praktyczne w miejscu pracy, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,

b) współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,

c) aktualizowania przez nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu swojej wiedzy,

d) wdrażania nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

e) dodatkowych zajęć specjalistycznych, umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

f) wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

g) wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych,

h) organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy (w tym nauczanie eksperymentalne i indywidualizacja pracy z uczniem), tj. zajęć w zakresie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy ,

i) organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K02/18. 

Termin naboru: od 25 września do 2 października 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 10 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

♦ jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

♦ jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

♦ organizacje pozarządowe,

♦ przedsiębiorstwa oraz ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

♦ osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

♦ podmioty ekonomii społecznej,

♦ szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP1 (również specjalnych i integracyjnych).

II. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej.

III. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów :

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

IV. Wydłużenie godzin pracy OWP.

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, poz. 131);

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolnowychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Wymagana jest realizacja I i/lub II typu projektu. Typy projektów III-V mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach I i/lub II, w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia, umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 Link   

 

 • Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT. Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K03/18.

Termin naboru: od 25 września do 2 października 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

♦ jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

 organizacje pozarządowe,

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

 podmioty ekonomii społecznej,

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

VI. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej); działanie w ramach następującej kategorii interwencji:

115 – Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Konkurs RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18.

Termin naboru: od 29 września 2018 r. do 7 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 22 515 656,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Małopolskiego o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

a) organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych),

b) inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych utworzonych w ramach konkursów RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 lub RPMP.10.01.05-IP.01-12-027/17, tj. gdy projekt będzie realizowany przez tego samego beneficjenta.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) utworzenie Centrum Wspierania Uczniów Zdolnych (CWUZ) i realizacja zajęć z uczniami według programów zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych w ramach czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych:

– językowych (j. angielski),

– matematycznych i naukowo-technicznych (nauki matematyczno-przyrodnicze),

– przedsiębiorczości,

– Informatycznych (technologie informacyjno-komunikacyjne –TIK),

– oraz kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych: kompetencji społecznych (m.in. rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej),

b) realizacja działań projektowych w ścisłej współpracy z projektem pozakonkursowym pn. Małopolskie talenty (projekt koordynacyjny, realizowany przez Województwo Małopolskie)

 Link  

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Edukacja ogólna. Konkurs nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18. 

Termin naboru: od 30 października do 16 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 67 573 019,01 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu ubiegać może się:

♦ organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne;

lub

♦ podmiot posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym. Doświadczenie, którym legitymuje się wnioskodawca, musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy:

a) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności, w szczególności obejmujące:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

– wdrożenie nowych form i programów nauczania;

– tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty;

– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

– nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

– doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące:

– studia podyplomowe;

– kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

– wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli; – realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania. Warunki realizacji programów wspomagania zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

– staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki systemu oświaty;

– współpracę ze specjalistycznymi jednostkami, np.: szkołami lub ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów lub matematyki

b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Warunki wyposażenia szkolnych pracowni zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

c) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Warunki wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

c) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego, w szczególności następujące zagadnienia;

– obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS;

– wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym;

– nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;

– edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera;

– wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;

– administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową).

4. Prowadzenie efektywnej edukacji włączającej oraz procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością, a także bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych.,

Wsparcie może obejmować w szczególności:

a) Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty. Warunki realizacji wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

 b) Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. Warunki realizacji doposażenia szkół i placówek systemu oświaty zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

 c) Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy. Warunki realizacji wsparcia dla nauczycieli zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

 Link  

 

 • Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Regionalny Program Operacyjny Woj. Mazowieckiego. Konkurs nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18.

Termin naboru: od 1 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 13 602 265,30 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu może być:

♦ organ prowadzący objęte wsparciem szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe

lub

 podmiot posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze kształcenia zawodowego (z wyłączeniem osób fizycznych innych niż prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) w partnerstwie z organem prowadzącym.

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Rozwój współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym[1], w tym realizacja staży i praktyk:

a) praktyki zawodowe organizowane dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, branżowych szkół I stopnia w celu zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki zawodowe finansowane z EFS nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. Warunki organizacji praktyk zostaną określone w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

b) staże zawodowe dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe innych niż wymienione w pkt a), w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania takiego kształcenia lub organizowane w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Warunki organizacji staży zostaną określne w regulaminie konkursu na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 obowiązujących w dniu ogłoszenia konkursu.

c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom lub słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, w tym udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, np. w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych;

d) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich;

e) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy;

f) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie;

g) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKP u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów;

h) tworzenie klas patronackich w szkołach;

i) opracowanie lub modyfikację programów nauczania;

j) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

k) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2. Kształtowanie u uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności obejmujące:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e) tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe;

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

5. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu:

a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

d) wspieranie istniejących, budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia;

6. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w 7 i 8 klasach szkół podstawowych, szkołach gimnazjalnych i szkołach prowadzących kształcenie zawodowe) i rozwój współpracy z rynkiem pracy:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;


[1] Otoczenie społeczno-gospodarcze szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe należy rozumieć jako pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych interesariuszy zidentyfikowanych w diagnozie.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Konkurs RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18. 

Termin naboru: od 31 października 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują:

– wsparcie na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:

zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,
• zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;

– rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

• realizację projektów edukacyjnych w OWP,
• realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,
• realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,
• wdrożenie nowych form i programów nauczania,
tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych,
• organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:

– kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),

– wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

 Link  

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Konkurs nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-215/18.

Termin naboru: od 28 września 2018 r. do 15 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 15 508 955,73 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%.

Uprawnionymi Wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

♦ jednostki samorządu terytorialnego

♦ organy prowadzące szkoły

z terenu województwa świętokrzyskiego.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie można uzyskać na następujące typy przedsięwzięć, służących zajęciom dydaktycznym:

– rozbudowa, modernizacja istniejącej infrastruktury szkół podstawowych, w tym infrastruktury sportowej służącej wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów,

– wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Termin naboru: od 30 października do 21 listopada 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 41 632 084,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować projekty:

1) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,

2) rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),

3) wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Fundusze Norweskie i EOG 2014-2021. III edycja w Polsce

I. Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro. Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro. Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

♦ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność,

 włączanie społeczne, zmniejszanie ubóstwa,

 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants.

 

II. Budżet Funduszy Norweskich i EOG dla Polski

Łącznie na III edycję Funduszy norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą – podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, które będą zarządzane przez darczyńców, odpowiednio przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Wstępnie zakłada się, że pierwsze nabory wniosków III edycji funduszy norweskich i EOG 2014-2021 mogą rozpocząć się na początku 2019 r.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

 Więcej  

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

 Edukacja szkolna

 Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 Szkolnictwo wyższe  

 Edukacja dorosłych  

 Młodzież 

 Projekty centralne i sport  

Terminy składania wniosków na rok 2018 upływają 4 października.  Zobacz.  

Aktualności:

Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+

W projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek.
 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w przewodniku:

 Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja angielska) Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF].