Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 8-9/2017

Raport 8-9/2017
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.


 

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).  


 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17). Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy).

Termin naboru wniosków  od 31 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 67 546 700,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry jednostek samorzadu terytorialnego, JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

UWAGA:

30.08.2017 r. nastąpiła zmiana w Regulaminie konkursu (doprecyzowano niektóre zapisy).

Link


 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki  (Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/17). Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (pnz).

Termin naboru wniosków:  od 31 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 900 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP (Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie konkursu.

Przedmiot konkursu: W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania w podziale na grupy zawodów modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego; wariant 1: szkoła – centrum kształcenia praktycznego – pracodawca oraz wariant 2: szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca. W ramach każdego projektu powinny zostać opracowane materiały przedstawiające kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

Link

  

 • Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17). Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp).

Termin naboru wniosków:  od 30 września 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 34 919 288,00 zł i została podzielona na 3 obszary:

▪  Obszar emocjonalno-społeczny – maksymalna wartość projektu: 7 697 144,00 zł.
▪  Obszar osobowościowy – maksymalna wartość projektu: 9 222 144,00 zł.
▪  Obszar poznawczy – maksymalna wartość projektu: 18 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, który w ciągu ostatnich 5 lat zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs w przypadku każdego obszaru indywidualnie: poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot dofinansowania: W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć szczegółowego opracowania koncepcji (opisu), a następnie wykonania, wyprodukowania i upowszechnienia zestawu narzędzi diagnostycznych, materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz opracowania aplikacji elektronicznej wyłącznie dla jednego z 3 obszarów (emocjonalno-społecznego, osobowościowego lub poznawczego).

Link 

  

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17). Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne).

Termin naboru wniosków:  od 30 września 2017 r. do 27 października 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 52 687 200,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma dziesięć projektów – po jednym, najwyżej ocenionym projekcie w ramach każdej z 10 grup e-materiałów dotyczących 10 przedmiotów określonych w Regulaminie konkursu. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na daną grupę e-materiałów.

Beneficjentem projektu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu: Celem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie rozszerzonym, w szkołach kończących się egzaminem maturalnym, do następujących przedmiotów:

– przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),
– humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),
– matematyki i informatyki.

Powyższe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) i wspieranych w ramach PO WER. Ponadto będą uzupełniały e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Opracowane w ramach konkursu e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Link  

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17). Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla pracowników nadzoru pedagogicznego (nadzór II)

Termin naboru wniosków:  od 31 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 392 107,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu: Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Konkurs organizowany jest w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

Celem konkursu jest objęcie szkoleniami 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego. Działanie to będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania systemu wspomagania szkół.

Link  


 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17). Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków:  od 27 września 2017 r. do 21 grudnia 2017 r. (4 rundy).

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu: W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Link  

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). 

 

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (II nabór). Polska Cyfrowa.

Nabór wniosków od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

– wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 48 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST;
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku;
 • instytucje publiczne z obszaru nauki;
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji;
 • instytucje publiczne z obszaru kultury;
 • szkoły wyższe;
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programow Operacyjnych
           ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne (konkurs nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17).

Termin naboru:  od 16 do 31 października 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 330 700,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
 • Zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego.
 • Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli  (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego), niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym[2], w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.

Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17; nowy regulamin obowiązuje od 30.08.2017 r.)

Termin naboru:  od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 720 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

 • organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego spełniający wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 • lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) spełniające wymogi wskazane w Regulaminie konkursu;
 • lider (partner wiodący) – inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz partner – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) spełniające wymogi wskazane w Regulaminie konkursu.

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • Realizację działań na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie:

– TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych),
– nauk matematyczno-przyrodniczych,
– języków obcych,
– postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej

 • Realizację procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniem zdolnym, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

– doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
– wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji,
– wsparcie uczniów zdolnych w celu kształtowania i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 • Wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, w szczególności poprzez:

– realizację indywidualnej ścieżki wsparcia pedagogiczno-psychologicznego opracowanej przez pedagoga i/lub psychologa we współpracy z wychowawcą i uczniem, wobec którego zidentyfikowano potrzebę wsparcia zindywidualizowanego,
– organizację wsparcia dla uczniów z dysfunkcjami społecznymi w ramach świetlic szkolnych lub innych form, uwzględniających elementy wsparcia rówieśniczego (w tym coaching rówieśniczy),
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 • Realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.
 • Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, m.in. poprzez:

– wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych lub przedmiotów przyrodniczych.

 • Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

– metod indywidualnej pracy z uczniem,
– wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
– diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
– korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
– kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
– metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
– doradztwa edukacyjno-zawodowego,
– doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 • Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych.

Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe  (Konkurs zamknięty nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/17).

Termin naboru:  od 29 września 2017 r. do 27 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  117 744 478,35 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.4 RPO WL podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

1) Podmioty, które mogą realizować kształcenie zawodowe:

a) szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie zawodowe;

b) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego;

c) Ochotnicze Hufce Pracy w zakresie wspomagania systemu oświaty poprzez aktywizację zawodową młodzieży i podejmowania działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania w zakresie nieobjętym interwencją PO WER;

oraz

2) ich organy prowadzące lub

3) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z wyżej wymienionymi.

Przedmiot konkursu:

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

– zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
– współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
– wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
– dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
– wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
– wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Poddziałanie 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT; konkurs nr RPLB.08.01.01-IZ.00-08-K02/17.

Termin naboru:  od 30 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  20 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

– jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
– jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
– organizacje pozarządowe,
– przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
– osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
– podmioty ekonomii społecznej,
– szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP.
 • Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 • Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

 • Wydłużenie godzin pracy OWP.
 • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

– kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
– szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
– studia podyplomowe;
– budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Link  

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZIE

 • Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna.

Termin naboru:  od 18 do 29 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 410 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.4.5 ‘Edukacja ogólna - miasto Łódź’ jest Miasto Łódź.

Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Przedmiot konkursu:

Konkurs obejmuje typy projektów:

a) budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,

b) zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące budowy, przebudowy bazy sportowej oraz zakup wyposażenia w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 • Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17).

Termin naboru:  od 31 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  40 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, które obejmują działania na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w OWP w zakresie dodatkowych zajęć wyrównujących stwierdzone deficyty wyłącznie poprzez:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7  ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (Dz. U. 2013, poz. 532),
– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;

d) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej poprzez:

– realizację projektów edukacyjnych w OWP,
– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla dzieci w wieku przedszkolnym mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia przedszkolnego,
– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia w wieku przedszkolnym,
– wdrożenie nowych form i programów nauczania,
– tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla dzieci w wieku przedszkolnym;

e) wydłużenie godzin pracy OWP;

f) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:

– kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia  przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012. 131),
– wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
– współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologicznopedagogicznymi, OWP o szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Link 

 

 • Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (nabór nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-018/17).

Termin naboru:  od 13 do 24 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  40 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • organ prowadzący szkołę;
 • organ prowadzący/szkoła;
 • placówka doskonalenia nauczycieli w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy o systemie oświaty posiadająca siedzibę na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie;
 • uczelnia działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym posiadająca siedzibę/oddział/filię na terenie województwa podkarpackiego wyłącznie w partnerstwie z podmiotem wskazanym w punkcie 1) lub 2) na rzecz którego udzielane jest wsparcie.

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez:

1.1. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

1.2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, obejmujące:

2.1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) zgodne z właściwym katalogiem opracowanym przez MEN, w tym dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

2.2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

2.3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych, obejmujące:

3.1. Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty zgodne z właściwym katalogiem opracowanym przez MEN, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń (rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na potrzeby pracowni szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;

3.2. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

3.3. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym obejmujące w szczególności:

4.1. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

4.2. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy;

4.3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 9.1 Typ 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Termin naboru:  od 4 do 24 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  282 300,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach Działania 9.1, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Przedmiot wsparcia: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP[2], realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych;

4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR - LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Termin naboru:  od 4 do 29 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 230 806,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach Działania 9.1, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w szczególności:

– organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły/placówki funkcjonujące w systemie oświaty;
– instytucje naukowe, w tym uczelnie.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego[2] na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, poprawa jakości usług świadczonych w ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.

5b) Doskonalenie umiejętności (w szczególności interpersonalnych i społecznych), kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).

5c) Kompleksowe programy tworzenia warunków w szkołach i placówkach systemu oświaty dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych obejmujące:

– wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

– wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
– podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
– programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Link 

 

 • Poddziałanie 8.2.1: Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Termin naboru:  od 29 września 2017 r. do 30 listopada 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego.

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę wychowania przedszkolnego, mające na celu:

– utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej;
– dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli, w szczególności w przypadku konieczności dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja rozumiana jest jako budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń; zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw. Działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu. Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs Nabór nr: RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17).

Termin naboru:  od 31 lipca 2017 r. do 29 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  29 155 071,19 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

· osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
· podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm);
· podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
· podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

Typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 • utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 • wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 • podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Link

 

Uwaga! Analogiczne konkursy są ogłoszone dla następujących Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT):

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 - RIT Subregionu Południowego

Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17 - RIT Subregionu Północnego

 

 • Poddziałania 11.1.3: Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs Nabór nr: RPSL. 11.02.03-IZ.01-24-174/17).

Termin naboru:  od 31 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  22 187 493,82 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Typy projektów:

Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Link 

Uwaga! Analogiczny nabór prowadzony jest dla ZIT Subregionu Centralnego: nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17.

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Termin naboru:  od 29 września 2017 r. do 30 października 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi  11 689 498,63 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85% wydatków kwalifikowanych.

Wnioskodawcy: wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu

Przedmiot konkursu:

Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności realizowany przez następujące działania:

1. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r.  http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Akcja 1

Akcja 2

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek, i formularze wniosków na rok 2017.

http://erasmusplus.org.pl/jak-zlozyc-wniosek/