Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 7-8/2017

Raport 7-8/2017
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

 


 

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/17)

Typ operacji:  Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom.

Termin naboru wniosków:  od 20 lipca 2017 r. do 17 sierpnia 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 9 647 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów.

Przedmiot konkursu: W ramach niniejszego konkursu opracowane zostaną e-materiały dydaktyczne do kształcenia ogólnego – abstrakty lekcji w języku angielskim z e-podręczników przygotowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 do 10 przedmiotów: matematyki, informatyki, geografii, fizyki, chemii, biologii, przyrody, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Przedmiotowe e-materiały mają służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych wpieranych w ramach PO WER i określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). Ponadto powyższe abstrakty mają na celu uzupełnienie e-materiałów i e podręczników stworzonych i udostępnionych w ramach PO KL

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych, dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat). 

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Link

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17)

Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy)

Termin naboru wniosków:  od 31 sierpnia 2017 r. do 25 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 67 546 700,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Typ operacji: Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Link 

 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Termin naboru wniosków:  od 31 lipca 2017 r. do 15 września 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 900 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Beneficjentami projektów mogą być jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SzOOP (Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) dla PO WER, samorząd gospodarczy i zawodowy, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, właściwe dla branż wskazanych w regulaminie konkursu.

Przedmiot konkursu: W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania w podziale na grupy zawodów modeli realizacji praktycznej nauki zawodu z uwzględnieniem dwóch wariantów realizacji kształcenia praktycznego: wariant 1, tj. szkoła –centrum kształcenia praktycznego – pracodawca, oraz wariant 2, tj. szkoła prowadząca kształcenia zawodowe – pracodawca. W ramach każdego projektu powinny zostać opracowane materiały przedstawiające kosztochłonność realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach ujętych w branży, której dotyczy dany projekt, z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów mających wpływ na koszty kształcenia.

 Link  

 

Ponadto w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) ogłoszonych jest obecnie szereg konkursów/projektów w regionach w zakresie wspierania osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC). 

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (II nabór), Polska Cyfrowa

Nabór wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

– wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 48 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST;
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku;
 • instytucje publiczne z obszaru nauki;
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji;
 • instytucje publiczne z obszaru kultury;
 • szkoły wyższe;
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Link

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
dla poszczególnych województw.

Lista wybranych konkursów, ogłoszonych dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej

Nabór: od 31 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r.

Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji –  obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie).

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi  10 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,
b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
d) zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Link

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów : 12 236 765,64 złotych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowanych.

Dofinansowanie można otrzymać na:

– Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

– Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

– Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty;

– Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego;

– Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

– Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

– Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna

Nabór: od 31 lipca 2017 r. do 21 sierpnia 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: wsparcie finansowe EFS 71 451 179,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowanych.

W ramach konkursu można realizować projekty:

 1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
 2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
 3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Link

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego.

Nabór: od 31 maja 2017 r. do 15 września 2017 r. Numer konkursu: RPZP.09.08.00-IZ.00-32-001/17.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 25 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95%.

W ramach Działania 9.8 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

 • szkoły zawodowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • podmioty prowadzące działalność oświatową posiadające osobowość prawną,
 • partnerstwa ww. podmiotów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W konkursie zaplanowano wsparcie w ramach jednego typu projektu:

– Inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego służące dostosowaniu jej do potrzeb rynku pracy i regionalnych specjalizacji.

2. Projekty realizowane w ramach ww. typu mogą polegać między innymi na:

– rozbudowie, przebudowie i funkcjonalnym dostosowaniu placówek kształcenia zawodowego;

– tworzeniu infrastruktury o zasięgu co najmniej regionalnym, na potrzeby kształcenia zawodowego;

– dostosowaniu oraz wyposażeniu sal dydaktycznych – jedynie w sytuacji braku możliwości/wykorzystania wsparcia z EFS.
Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości adaptacji istniejącej infrastruktury i dotyczy jedynie regionalnych ośrodków kształcenia zawodowego.

3. W ramach konkursu wsparcie uzyskać mogą wyłącznie projekty:

– których celem jest dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz inteligentnych specjalizacji regionu;

– dotyczące inwestycji w szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;

– w przypadku zdiagnozowania potrzeby utworzenia regionalnego ośrodka kształcenia zawodowego, dostarczającego infrastrukturę (warsztaty, wyposażenie), której brak jest na rynku kształcenia zawodowego, możliwe będzie również wsparcie w tym zakresie.

Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r   Link

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży –   4 października 2017 r.     Link

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży  4 października 2017 r.     Link  

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą  4 października 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek i formularze wniosków na rok 2017.  

Link 


Uwaga! 16 czerwca br. nastąpiła zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Oto nowy adres do korespondencji pocztowej:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa