Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 5-6/2017

Raport 5-6/2017
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Typ operacji:  szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry jednostek samorządu terytorialnego – JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, tj. technologii informacyjno-komunikacyjnych, kompetencji matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków:  od 31 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 392 107,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Przedmiot konkursu: Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO WER, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o łącznej wartości 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym.

Link do ogłoszenia o konkursie

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków: od 31 marca 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 10 obszarów zawodowych.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dwa materiały do nauczania PDG w kształceniu zawodowym.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG) wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar wskazany w regulaminie konkursu.

Link do ogłoszenia o konkursie

Ponadto w poszczególnych regionach ogłoszono obecnie konkursy/projekty dotyczące wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 • Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór), Polska Cyfrowa.

Nabór wniosków od 30 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. (wydłużony termin)

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów:

– działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 105 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Link do naboru wniosków

Uwaga: Kryteria regulaminowe tego konkursu nakładane na potencjalnego Wnioskodawcę są bardzo trudne do spełnienia.

 

 • Działanie 3.2  Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (II nabór), Polska Cyfrowa

Nabór wniosków: od 30 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów: wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 48 000 000 zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 95% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje pozarządowe;
 • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST;
 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku;
 • instytucje publiczne z obszaru nauki;
 • instytucje publiczne z obszaru edukacji;
 • instytucje publiczne z obszaru kultury;
 • szkoły wyższe;
 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Link do informacji o naborze

 

3) Konkursy regionalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłaszane dla poszczególnych województw.

Lista wybranych konkursów, ogłoszonych dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.1.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej).

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AJ wynosi: 6 134 711 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych, oraz uruchamianie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

 1. zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 3. zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
 4. zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
 5. zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (tj. porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość) oraz właściwe postawy/umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej oraz pobudzające ciekawość świata).

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

 1. doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz właściwej postawy (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, ciekawości świata), jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Link do ogłoszenia o konkursie

 

 • Poddziałanie 10.2.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). 

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich na konkurs dla ZIT WrOF wynosi:  8 317 059 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne – ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

 1. realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
 2. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;
 3. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
 4. wdrożenie nowych form i programów nauczania;
 5. tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 6. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
 7. nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;
 8. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 9. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.
 10. wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 11. kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

 1. wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;
 2. kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

 1. doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;
 2. wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;
 2. wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;
 4. staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;
 5. wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 6. podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 7. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 8. przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). 

Link do ogłoszenia o naborze

 

 • Poddziałanie 10.2.3  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej).

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczonych na konkurs dla ZIT AJ wynosi: 3 720 614 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na takie typy projektów, jak powyżej (konkurs 10.2.2).

Link do ogłoszenia o naborze

 

 • Poddziałanie 10.2.4  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej)

Nabór wniosków: od 22 czerwca 2017 r. do 6 lipca 2017 r.

Ogółem kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs dla ZIT AW wynosi: 2 609 806 zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na takie typy projektów, jak powyżej (konkurs 10.2.2).

Link do ogłoszenia o naborze

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

Nabór:  od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 661 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR: 85%.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Poddziałanie 8.1.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Gorzów Wielkopolski.

Nabór: od 29 maja 2017 r. do 5 czerwca 2017 r.

Ogólna pula środków na dofinansowanie projektów wynosi 489 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.
 3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a)  zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b)  zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy systemie oświaty;

c)  zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

d)  zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Wydłużenie godzin pracy OWP.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);

b) szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;

c) studia podyplomowe;

d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Wymagana jest realizacja 1 i/lub 2 typu projektu. Typy projektów 3-5 mogą występować jedynie jako uzupełnienie działań realizowanych w konkretnym OWP w typach 1 i/lub 2.

Link do ogłoszenia o konkursie

Link: http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-o-konkursie-nr-rplb-08-01-02-iz-00-08-k01-17-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-8-nowoczesna-eduka

 

 • Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. 

Nabór: od 29 maja 2017 r. do 16 czerwca 2017 r.

Ogólna pula środków na dofinansowanie projektów wynosi 1 800 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 85%.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

I. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

V. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

 1. kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne);
 2. szkolenia kaskadowe, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER;
 3. studia podyplomowe;
 4. budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 5. współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Link do ogłoszenia o konkursie

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.1.4 Kształcenie ogólne - Miasto Łódź.

Planowany nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 14 lipca 2017 r.

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 27 316 235,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 93%.

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie projekty rewitalizacyjne w ramach następujących typów projektów:

1. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

2. Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

3. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujące:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK, oraz włączenia narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

Obligatoryjnym elementem każdego projektu jest realizacja 3. typu projektu (warunek nie dotyczy gimnazjów oraz szkół powstałych w wyniku przekształcenia gimnazjów lub włączenia oddziałów gimnazjalnych w strukturę innych szkół).

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi obejmujące łącznie:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Link do przeglądania i wyszukiwania naboru wniosków

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Nabór: od 31 marca 2017 r. do 26 lipca 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8,7 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a) zajęć on-line,
b) kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) informatyka,
e) matematyka,
f)  przedsiębiorczość,
g) język angielski,
h) język niemiecki,
i)  język francuski,
j)  umiejętności uczenia się,
k) kompetencje społeczne.

Link do informacji o naborze

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Nabór: od 29 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. (wydłużony termin).
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Kwota dofinansowania w ramach konkursu wynosi 32 132 450,14 zł. Minimalny poziom wkładu własnego: 10%.

Możliwe jest dofinansowanie na:

1. Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk, dodatkowe zajęcia specjalistyczne itp.

2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego.

3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Link do naboru wniosków

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 9.1 Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Kanał Augustowski”.

Nabór: od 31 maja 2017 r. do 14 czerwca 2017 r.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 533 002,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 95%.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typu projektu nr 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna;

5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Link do informacji o naborze

 

 • Działanie 9.1 Typ projektu nr 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski.

Planowany nabór: od 12 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi: 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 95%.

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności poprzez realizację następujących typów projektów:

4 b Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4 c Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

 • zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
 • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Typ projektu nr 4 c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 4 b.

4 d Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Typ projektu nr 4 d może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie 4 b.

4 e Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

4 f Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

Link do projektu nr 4

Analogiczne dwa konkursy (typ projektu 4) zostały ogłoszone dla:

 • Stowarzyszenia LGD - Kanał Augustowski
 • LGD Biebrzański Dar Natury

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Nabór: od 30 czerwca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 12 236 765,64 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95% wydatków kwalifikowanych

Dofinansowanie można otrzymać na:

-   Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

– Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),

– Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,

– Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,

– Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

– Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

– Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Link do wstępnej informacji o naborze

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Planowany nabór: od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Numer naboru: RPZP.04.05.00-IP.01-32-K01/17

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 272 439,00 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania takich projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego Działania: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody

Link do informacji o naborze

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

Terminy składania wniosków w 2017 r. – Link

http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży –   4 października 2017 r.  Link

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży  4 października 2017 r.   Link

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą  4 października 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek i formularze wniosków na rok 2017

Uwaga! 16 czerwca br. nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Oto nowy adres do korespondencji pocztowej:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa