Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 5/2018

Raport 5/2018

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II).

Data naboru wniosków: od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 20 773 900,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%.

Regulamin – zmiana 26.04.2018 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt na każdy z 5 obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 Link

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. [Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17]. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Termin naboru wniosków: od 27 września 2017 r. do 11 czerwca 2018 r. (14 rund). Dnia 5 kwietnia zatwierdzono nowy regulamin, dodając 4 kolejne rundy przyjmowania wniosków.

Aktualne rundy:             

XII: 23.04. – 14.05.2018 r.
XIII: 14.05. – 28.05.2018 r.
XIV: 28.05. – 11.06.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

  Link 

 

 • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi (Współpraca szkół).

Termin naboru wniosków: od 30 czerwca 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 27 621 000,00 zł (podział na 23 branże). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się w ramach konkursu podmioty publiczne będące:

♦ organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub

 publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

Projekty realizowane są w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową.

Przedmiot konkursu:

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

1) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
2) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
3) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
4)  przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 Link 

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
           ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 

 • Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej konkurs dla ZIT AW (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Termin naboru:  od 7 do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 14 334 740 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Beneficjentami mogą być:

 jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

 jednostki organizacyjne jst;

 organizacje pozarządowe;

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A.

Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Wsparcie może objąć w szczególności:

1) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

2) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

3) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

4) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

5) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

6) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

7) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

8) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

9) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą;

10) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

11) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B.

Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych;

2) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

10.2.C.

Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.D.

Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

1) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub by w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień;

2) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

10.2.E.

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F.

Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G.

Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

1) kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;

2) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

3)  realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;

4)  staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi szkoły i placówki;

5)  wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

6)  podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

7)  doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

8)  przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H.

Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki).

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT AJ (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej).

Termin naboru:  od 7 do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 10 540 250 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Beneficjentami mogą być:

♦ jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

 jednostki organizacyjne jst;

 organizacje pozarządowe;

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typy projektów: jak wyżej (zob. poddziałanie 10.2.4)

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs dla ZIT WrOF (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego).

Termin naboru:  od 7 do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 18 972 450zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Beneficjentami mogą być:

 jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki i stowarzyszenia;

 jednostki organizacyjne jst;

 organizacje pozarządowe;

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na typy projektów: jak wyżej (zob. poddziałanie 10.2.4)

 Link   

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18.

Termin naboru:  od 16 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

I runda: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r.

II runda: od 29.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:

 I runda: 12 432 000,00 zł; II runda: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę  tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

7) placówkę doskonalenia nauczycieli,

8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18. 

Termin naboru: od 16 kwietnia do 15 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 486 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

7) placówkę doskonalenia nauczycieli,

8)  organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS .

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-186/18.

oraz

 • Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18. 

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 293 957 zł (konkurs 186) i 888 586 zł (konkurs 187). Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego, zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami).

 Link 1 

 Link 2

 

 • Poddziałanie 10.2.2  Kształcenie ogólne. Konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18. 

Termin naboru:  od 30 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Schemat 1 – Projekty poza polityką terytorialną.

Schemat 2 – Projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG.

Alokacja na konkurs wynosi:

schemat 1 – 14 872 738 zł; schemat 2 – 24 787 896 zł

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może się ubiegać:

♦ organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkoły specjalne) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych,

 wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkołę specjalną) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

– rozwój kompetencji kluczowych uczniów (TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej);

– indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie uczniów młodszych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

– wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty;

– doradztwo edukacyjno-zawodowe;

– nauczanie oparte na metodzie eksperymentu;

– podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.2.3  Kształcenie zawodowe.  Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-190/18. 

Termin naboru:  od 30 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  4 957 579,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może się ubiegać:

♦ organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe;

♦ organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe  – jako lider (partner wiodący) oraz każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – jako partner.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. z przedsiębiorcami czy uczelniami), w tym na:

– organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, wsparcie uczniów w zdobywaniu uprawnień;

– wsparcie nauczycieli, realizacja innowacyjnych form nauczania;

– realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.  Konkurs nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18.

Termin naboru:  od 11 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  8 606 082,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę,  tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) państwową jednostkę organizacyjną,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,
9) osobę prawną związku wyznaniowego,
10)organizację pozarządową,
11) przedsiębiorstwo,
12) partnera prywatnego we współpracy z partnerami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

1) budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja, remont obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw;

2) działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

 Link  

 

 • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-199/18.

Termin naboru:  od 29 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 654 242 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na:

♦ budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS,

a także uzupełniająco:

 wyposażeniu szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu.

W takim wypadku konieczne jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu diagnozą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

W przypadku projektów infrastrukturalnych, dedykowanych usługom w zakresie szkolnictwa zawodowego, realizowane mogą być wyłącznie inwestycje służące praktycznej nauce zawodu.

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-204/18.

Termin naboru:  od 29 czerwca 2018 r. do 16 lipca  2018 r.

Schemat 1: Konkurs dla beneficjentów poza jednostkami samorządu terytorialnego.

Schemat 2: Konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego.

Alokacja na konkurs wynosi:

schemat 1 – 1 230 684 zł; schemat 2 – 9 148 170 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez następujące podmioty:

w ramach schematu 1: wszystkie inne podmioty poza jednostkami samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu;

• w ramach schematu 2: organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe, będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT BTOF.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujący w szczególności:

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy,

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego,

c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:

– dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
– organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia,
– udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
– wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
– programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji,
– udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem,

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane zapotrzebowanie rynku pracy,

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na kierunkach już istniejących,

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

2) Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy.

3) Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 53 010 720,40 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?:

Typ projektu nr 1 lit. a-b oraz 2:

1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

♦ publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,
 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2. Organy prowadzące ww. podmiotów

lub

3. Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych) we współpracy z ww.

Typ projektu 1 c:

Podmioty uprawnione do organizowania i prowadzenia innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na co m.in. można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu 1: Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, b) kursów umiejętności zawodowych, c) innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Typ projektu 2: Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja
  Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
  Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18.

Termin naboru:  od 14 maja 2018 R. do 22 czerwca 2018 r. (wydłużony termin).

Alokacja na konkurs wynosi : 735 740,38 zł (zmiana alokacji). Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

♦ jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 podmioty ekonomii społecznej,
 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego, OWP (również specjalnych i integracyjnych).

2) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

3) Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie VII.4.4  Kształcenie zawodowe i ustawiczne – Miasto Łódź.

Termin naboru:  od 25 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 10 898 618,50 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania jest Miasto Łódź. Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:

♦ osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki doskonalenia nauczycieli.

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

– adaptacja, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
– doposażenie, wyposażenie szkół i placówek w odpowiedni do nauki sprzęt, narzędzia, materiały techno-dydaktyczne.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące adaptacji istniejących pomieszczeń na bazę sportową, w tym zakup wyposażenia, w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Wsparciem objęte będą wyłącznie projekty rewitalizacyjne.

Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach działania uwzględniać powinny poziom dostępności i wykorzystania infrastruktury edukacyjnej w województwie, tendencje demograficzne, specyfikę regionu oraz potrzeby i deficyty zidentyfikowane w diagnozie regionalnej w celu zagwarantowania wdrożenia jedynie uzasadnionych kosztowo i efektywnych działań.

W zakresie interwencji dotyczącej kształcenia zawodowego i ustawicznego możliwa będzie realizacja działań służących wykorzystaniu infrastruktury do popularyzacji nauki i innowacji, jednak wyłącznie jako komponent szerszego projektu.

Głównym wyzwaniem w ramach kształcenia zawodowego i ustawicznego jest wyposażenie absolwentów w kompetencje najbardziej poszukiwane przez pracodawców, w tym stworzenie możliwości zdobycia nowoczesnego zawodu dostosowanego do potrzeb innowacyjnej gospodarki. W związku z powyższym wsparcie w ramach poddziałania ukierunkowane będzie na podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i ustawicznego, co umożliwi wzmocnienie wymiaru praktycznego szkolenia zawodowego i pozwoli na dostosowanie kształcenia do aktualnych potrzeb i oczekiwań regionalnego rynku pracy.

Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.

 Link 

 

 • Poddziałanie VII.4.5  Edukacja ogólna – Miasto Łódź.

Termin naboru:  od 27 czerwca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  5 944 701,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poddziałania jest Miasto Łódź. Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:

♦ osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,

b) zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące budowy, przebudowy bazy sportowej oraz zakup wyposażenia w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparcie infrastrukturalne finansowane z EFRR możliwe jest jako uzupełnienie działań realizowanych z EFS lub gdy jest niezbędne do osiągnięcia celów odnoszących się do celu tematycznego 10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. W celu udokumentowania istnienia komplementarności należy przedłożyć zawartą umowę o dofinansowanie w ramach EFS lub (jeśli umowa jest na etapie przygotowywania) stosowne dokumenty potwierdzające powyższe. W przedmiotowym przypadku umowę w ramach EFS należy przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

Wsparciem objęte zostaną projekty zlokalizowane na obszarze miasta Łodzi, wynikające z programu rewitalizacji.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa  Małopolskiego

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. (podział na rundy)

Alokacja na konkurs wynosi: 19 726 447,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).

Cel konkursu:  wsparcie edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) za pomocą modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych).

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Działanie 9.1 Typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Lokalna Grupa Działania (LGD) Biebrzański Dar Natury

Termin naboru:  od 4 do 19 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 481 838,83 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

4d) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b).

4e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów.

4f) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4e).

 Link 

 

 • Działanie 9.1 Typ 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Stowarzyszenie „LGD (Lokalna Grupa Działania) – Kanał Augustowski”.

Termin naboru:  od 11 do 25 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 370 424,45zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 4 w ramach Działania 9.1, tj.:

Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez:

4a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;

4b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

4c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

– zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe;

– zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.

Typ projektu 4c może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu 4a lub 4b.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Subregionu Centralnego. Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18.

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 725 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego

Kto może składać wnioski?

1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

2) Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

3) Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

4) Organizacje pozarządowe;

5) Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

6) Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

7) Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

 • Poddziałanie: 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) Subregionu Centralnego. Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-247/18.

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  13 418 156,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne) Subregionu Zachodniego. Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-248/18.

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 319 531,64 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. Nabór nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-249/18

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  15 834 600,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-254/18.

Termin naboru:  od 30 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  14 800 695,47 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703 j.t).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (w ramach II etapu edukacyjnego, tj. klasy IV szkoły podstawowej).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 Link 

 

 • Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie). Nabór nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-255/18.

Termin naboru:  od 30 maja 2018 r. do 28 września 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  6 793 577,67 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 703 j.t).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektu:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (w ramach II etapu edukacyjnego, tj. klasy IV szkoły podstawowej).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Oś Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne. Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Konkurs nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18. 

Termin naboru: od 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 75%.

Uprawnionymi wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

♦ jednostki samorządu terytorialnego,

♦ organy prowadzące szkoły.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy przedsięwzięć: kompleksowe projekty dotyczące utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych (minimum 20 pracowni) w szkołach podstawowych.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-190/18. 

Termin naboru: od 4 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 090 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 87%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

 partnerzy społeczno-gospodarczy.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18. 

Termin naboru: od 4 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 87%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

♦ placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

♦ partnerzy społeczno-gospodarczy.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg.

Termin naboru:  od 28 czerwca 2018 r. do 27 lipca  2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  10 214 532,03 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),  z wyjątkiem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 2. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
 3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty,
 4. Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 5. Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,
 6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 7. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Termin naboru: od 28 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 441 616,74 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) III edycja Funduszy Norweskich i EOG 2014-2021 w Polsce

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

♦ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

♦ włączanie społeczne, zmniejszenie ubóstwa,

♦ środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

♦ kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

♦ sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze – do 1 lipca 2018 r.:  Open Call for Proposals: Deadline 01.07.2018  

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EAgrants.

Budżet dla Polski  z Funduszy Norweskich i EOG

Łącznie na III edycję Funduszy Norweskich i EOG państwa-darczyńcy, czyli  Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły kwotę ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich latach, pozostanie największym beneficjentem tych środków.

Programy

Programy w poszczególnych obszarach będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Wyjątkiem będą – podobnie jak w poprzednich edycjach – obszary „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Dialog społeczny – godna praca”, zarządzane przez samych darczyńców, odpowiednio: przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli oraz Innovation Norway.

Planowane jest uruchomienie następujących programów:

 Link 

 

4)  Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:       

♦ Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Szkolnictwo wyższe

Edukacja dorosłych

Młodzież

Projekty centralne i sport

Terminy składania wniosków – najbliższe terminy przypadają w październiku 2018 r.

Zob. terminy 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

♦ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

♦ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r. (zakończony)

Akcja 2

♦ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

♦ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r. (zakończony)

♦ Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r. (zakończony)

♦ Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r. (zakończony).

Akcja 3

♦ Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

♦ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

♦ Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

♦ Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

♦ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

Aktualności:

1) Unia Europejska zwiększy budżet na program Erasmus+

W  projekcie budżetu UE na lata 2021-2027 przedstawionym przez Komisję Europejską zaplanowano ponad dwukrotny wzrost wydatków na program Erasmus+. UE przeznaczy na ten cel 30 mld euro.

 

2) Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukację w Polsce!

18 czerwca br. w Bolesławcu odbędzie się kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+. Swój udział zapowiedziała sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.  Na spotkaniu eksperci z Narodowej Agencji przedstawią ofertę programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez FRSE. Podczas sesji poruszone zostaną takie tematy, jak: mobilność, partnerstwa, innowacje i rozwój kompetencji – jak program Erasmus+ zmienia polskie szkoły oraz inspiracje edukacyjne – prezentacje dobrych praktyk programu. Omówione zostaną też zasady dotyczące wnioskowania o środki finansowe.

Kolejne konferencje odbędą się w: Kielcach, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja angielska);   Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]