Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 4-5/2017

Raport 4-5/2017

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

 

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 • Działanie 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Typ operacji: Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Nabór: od 31 marca 2017 r. do 15 maja 2017 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden projekt na każdy z 10 obszarów zawodowych.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi wspierających kształcenie w zakresie Podejmowania i Prowadzenia Działalności Gospodarczej (PDG). Beneficjent w ostatnich pięciu latach opracował co najmniej dwa materiały do nauczania PDG w kształceniu zawodowym.

Projekty mogą być realizowane albo samodzielnie przez jednego wnioskodawcę, albo w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć opracowania materiałów multimedialnych (e-zasobów) z zakresu Podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) wyłącznie dla jednego z 10 obszarów zawodowych. Tym samym maksymalna wartość projektu musi być zgodna z wysokością środków przeznaczonych na dany obszar wskazany w regulaminie konkursu.

Link: Ogłoszenie o konkursie 

Ponadto w poszczególnych regionach ogłoszono obecnie konkursy/projekty dotyczące wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Konkursy regionalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
ogłaszane dla poszczególnych województw.

Lista wybranych konkursów ogłoszonych dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Działanie 10.1 i Działanie 10.2 Poddziałania dotyczące problemu: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
  Termin opublikowania ogłoszeń o ww. konkursach – 11  maja  2017 r.

Link: Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia konkursów dla Działania 10.1 i 10.2

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Nabór: od 06 kwietnia 2017 r. do 10 maja 2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 8 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Zgodnie z SzOOP RPO WM (Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego) główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 5 i 7 ustawy o systemie oświaty);
 • uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następującego typu projektu: rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Link: Informacja o naborze 

 

 • Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Nabór: od 31 marca 2017 r. do 24 maja 2017 r.
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 101,9 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 92,7% wydatków kwalifikowalnych.

Grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

 • dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny;
 • placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania:

a) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 
b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:

– zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
– rozszerzenia oferty wsparcia.

Link: Informacja o naborze 

 

 • Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego. Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna. Typ projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa.

Nabór: od 31 marca 2017 r. do 26 lipca 2017 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  8,7 mln zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.

Głównymi grupami docelowymi w konkursie są:

 • szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe,
 • uczniowie tych szkół.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację typu projektu małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, co należy rozumieć jako zajęcia pozalekcyjne dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania, mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego, w formie zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, tj.:

a) zajęć on-line,
b) kół naukowych.

Projekty mogą być realizowane w następujących obszarach tematycznych:

a) biologia,
b) chemia,
c) fizyka,
d) informatyka,
e) matematyka,
f) przedsiębiorczość,
g) język angielski,
h) język niemiecki,
i) język francuski,
j) umiejętności uczenia się,
k) kompetencje społeczne.

Link: Informacja o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe. Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Planowany nabór: od 29 maja 2017 r. do 13 czerwca 2017 r. 
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Kwota ogólna dofinansowania w ramach konkursu wynosi 32 132 450,14 zł. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi 10%.

Możliwe jest dofinansowanie na:

 1. Rozwój współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk, dodatkowe zajęcia specjalistyczne itp.
 2. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego.
 3. Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 4. Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy.

Link: Informacja o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

 • Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Podkarpackiego.

Nabór: od 15 marca 2017 r. do 05 maja 2017 r.

Budżet konkursu: 2 392 107,00 zł. Maksymalne dofinansowanie: 90%.

Dofinansowanie można otrzymać na dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

 1. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 2. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 3. tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,
 4. rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Link: Informacje o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.1.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF),
  Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna w obszarze BOF.

Terminy składania wniosków: od 31 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r. do godziny 15.30.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 12 900 000,00 zł.
Maksymalne dofinansowanie: 85%.

W ramach konkursu wsparciem będą objęte projekty zintegrowane najbardziej przyczyniające się do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujące typy właściwe dla danego funduszu:

W zakresie EFRR:

1. Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego: tj.

a) budowa, rozbudowa, przebudowa, remont infrastruktury wychowania przedszkolnego, w tym adaptacja i dostosowanie pomieszczeń (budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków), zagospodarowanie terenu w szczególności w zakresie utworzenia i wyposażenia placu zabaw;

b) działaniem uzupełniającym do powyższych inwestycji może być wyposażenie placówek wychowania przedszkolnego w sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia jako jeden z elementów projektu.

W zakresie EFS:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ośrodkach istniejących lub tworzenie nowych ośrodków na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;

2. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane deficyty u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:

– zajęcia specjalistyczne, w tym np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne,
– gimnastykę korekcyjną,
– zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, językowe i matematyczne,
– zajęcia kształtujące postawę przedsiębiorczą i kreatywną u dzieci.

3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typach planowanych przedsięwzięć powyżej).

Link: Informacje o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • I. Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (konkurs nr: RPSW.08.03.02-IZ.00-26-110/17).

Nabór: od 2 maja 2017 r. do 18 maja 2017 r. 

Budżet konkursu 1 350 000,00 zł. Maksymalne dofinansowanie 90%. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a).

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu realizacji programów edukacyjnych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, poprzez m.in.:

a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, umożliwiające uczniom uzyskiwanie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności,

b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),

c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego

Link: Ogłoszenie konkursu 

 

 • II. Poddziałania 8.3.4 Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych (konkurs nr RPSW 08.03.04-IZ.00-26-109/17).

Nabór: od 02 maja 2017 r. do 18 maja 2017 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 1 350 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% wydatków kwalifikowalnych. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego o minimalnej wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt a).

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia realizowanego na poziomie wyższym niż podstawowy z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez:

a) dodatkowe zajęcia realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, 

b) uwzględnianie opinii zgłaszanych przez interesariuszy, organizowanie wspólnych przedsięwzięć  dydaktyczno-naukowych (np. warsztatów, wykładów, seminariów, konferencji),

c) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link: Ogłoszenie konkursu

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (konkurs nr RPWM.09.03.05-IZ.00-28-001/17).

Nabór: od 28 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r.

Do złożenia wniosku uprawnione są organy i podmioty prowadzące przedszkola i inne formy edukacji przedszkolnej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 5 053 752,65 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

a) Budowa nowych obiektów na potrzeby edukacji przedszkolnej (wraz z niezbędnym wyposażeniem).

b) Rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejących obiektów w celu dostosowania ich do edukacji przedszkolnej bądź poprawy warunków dla zwiększenia liczby miejsc (wraz z niezbędnym wyposażeniem).

c) Doposażenie placówek istniejących, zakup niezbędnego sprzętu (w tym poprawa warunków przy zwiększonej liczbie miejsc przedszkolnych).

Link: Wstępna informacja o naborze 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 4.5 Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację.

Nabór planowany: od 01 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Numer naboru: RPZP.04.05.00-IP.01-32-K01/17

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 272 439,00 zł. 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 85%.

Przedmiotem konkursu jest wybór takich projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego: Wzmocnione mechanizmy ochrony przyrody.

Link: Informacja o naborze

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji,

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:       

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r.: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Akcja 1

Akcja 2

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek i formularze wniosków na rok 2017

Link: Jak złożyć wniosek