Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 4/2018

Raport 4/2018
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II).

Data naboru wniosków: od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 20 773 900,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%.

Uwaga: Regulamin – zmiana 26.04.2018 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt na każdy z pięciu obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczy 5 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 Link

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. [Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17]. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

Termin naboru wniosków od 27 września 2017 r. do 11 czerwca 2018 r. (14 rund). Dnia 5 kwietnia zatwierdzono nowy regulamin, dodając 4 kolejne rundy przyjmowania wniosków.

Aktualne rundy:             

XII: 23.04. – 14.05.2018 r.
XIII: 14.05. – 28.05.2018 r.
XIV: 28.05. – 11.06.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

 Link

 

2) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
         ogłaszane dla poszczególnych województw

 

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18. 

Termin naboru: od 16 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

I runda: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r.

II runda: od 29.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:

I runda: 12 432 000,00 zł; II runda: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) państwową jednostkę organizacyjną,
6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
7) placówkę doskonalenia nauczycieli,
8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link

 

 • Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18. 

Termin naboru: od 16 kwietnia do 15 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 486 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) państwową jednostkę organizacyjną,
6) osobę fizyczną i prawną będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
7) placówkę doskonalenia nauczycieli,
8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link

 

 • Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne. Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-186/18.

oraz

 • Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-187/18. 

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 293 957 zł (konkurs 186) i 888 586 zł (konkurs 187). Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego, zakładanie nowych ośrodków wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (i innych pracowników pedagogicznych ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami).

 Link 1

 Link 2

 

 • Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 104 304,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

O dofinansowanie projektu może się ubiegać jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),
b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),
d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,
b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,
f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

7. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

 Link

 

 • Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18. 

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.

Schemat 1 – Projekty poza polityką terytorialną.

Schemat 2 – Projekty w ramach polityki terytorialnej – OSI, ORSG.

Alokacja na konkurs wynosi: Schemat 1 – 14 872 738 zł; Schemat 2 – 24 787 896 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

♦ organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową;

 wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), wyłącznie w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkołę specjalną) z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.

 

Na co można m.in. przeznaczyć dofinansowanie:

 rozwój kompetencji kluczowych uczniów (TIK, nauki matematyczno-przyrodnicze, języki obce, postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej);

 indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie uczniów młodszych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty;

 doradztwo edukacyjno-zawodowe;

 nauczanie oparte na metodzie eksperymentu;

 podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

 Link

 

 • Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Konkurs nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-190/18.

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 957 579,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:

 organy prowadzące szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie zawodowe; lider (partner wiodący) – organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe oraz partner – każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. z przedsiębiorcami czy uczelniami), w tym: organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, które mają na celu nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, wsparcie uczniów w zdobywaniu uprawnień, wsparcie nauczycieli, realizacja innowacyjnych form nauczania; realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów u pracodawców.

 Link

 

 • Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. Maksymalna wartość dofinansowania projektu powinna wynosić nie więcej niż 240 000,00 zł.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) państwowe jednostki organizacyjne
2) kościoły
3) związki wyznaniowe
4) osoby prawne kościołów
5) osoby prawne związków wyznaniowych
6) organizacje pozarządowe
7) przedsiębiorstwa
8) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Termin naboru: od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 53 010 720,40 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?:

Typ projektu nr 1 lit. a-b oraz 2:

1. Podmioty, które mogą organizować i prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe:

♦ publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

 niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą,

 publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 instytucje rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,

 podmioty prowadzące działalność oświatową, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia szkół, placówek lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

2. ich organy prowadzące

lub

3. inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych ) we współpracy z ww.

Typ projektu 1 c:

Podmioty uprawnione do organizowania i prowadzenia innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Na co m.in. można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu 1: Organizacja i prowadzenie dla osób dorosłych: a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych, b) kursów umiejętności zawodowych, c) innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Typ projektu 2: Możliwość potwierdzania kwalifikacji w zawodzie poprzez odpowiednie egzaminy.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja
  Działanie 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
  Poddziałanie 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra. Konkurs nr RPLB. 08.01.03-IZ.00-08-K01/18.

Termin naboru: od 14 maja do 21 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 500 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Uprawnione do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

 jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 organizacje pozarządowe,

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

 podmioty ekonomii społecznej,

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1) worzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

2) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

3) Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 35 109 741,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 Miasto Łódź.

 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

1) Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych

b) doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego

[Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b].

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa)

[Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie].

2) Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

3) Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

[Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b].

4) Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy

[Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego, o których mowa w 1 typie projektu].

5) Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. (podział na rundy).

Alokacja na konkurs wynosi: 19 726 447,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).

Cel: wsparcie edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) za pomocą modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych).

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

Termin naboru: od 7 do 14 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 403 529,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej. W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:

1. Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy.

3. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno- zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno- zawodowego.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. Konkurs RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18. 

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 725 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

♦ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

 Organizacje pozarządowe;

 Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link

 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. Konkurs RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18. 

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 3 725 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

♦ Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

♦ Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

♦ Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

♦ Organizacje pozarządowe;

♦ Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

♦ Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

♦ Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa , remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT (247/18), RPO Śląskiego.

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 13 418 156,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Konkurs RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 1 319 531,64 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Konkurs (249/18), RPO Śląskiego. 

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 15 834 600,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Konkurs nr RPSW.07.04.00-IZ.00-26-196/18 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Termin naboru: od 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 5 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 75%.

Uprawnionymi wnioskodawcami do składania projektów w ramach konkursu są:

♦ jednostki samorządu terytorialnego,

♦ organy prowadzące szkoły.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy przedsięwzięć: kompleksowe projekty dotyczące utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych (minimum 20 pracowni) w szkołach podstawowych.

 Link

 

 • Konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-190/18 w ramach Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Termin naboru: od 4 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 6 090 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 87%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

♦ placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

♦ partnerzy społeczno-gospodarczy.

 Link

 

 • Konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-191/18 w ramach Poddziałania 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Termin naboru: od 4 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 8 700 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 87%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Wspieranie podnoszenia, zmiany lub nabywania nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji osób dorosłych poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej w zakresie:

a) kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zakończonych egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji w zawodzie),

b) kursów umiejętności zawodowych (zakończonych zaliczeniem zgodnie z prawodawstwem krajowym, dotyczącym kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych),

c) kursów/szkoleń, które prowadzą do nabycia konkretnych umiejętności.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ pracodawcy/ przedsiębiorcy/ uczelnie,

♦ placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

♦ partnerzy społeczno-gospodarczy.

 Link

 

 • Konkurs nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-184/18 w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 12 750,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektu nr 3, 4, 6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

 szkoły/placówki w rozumieniu art.2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

 ednostki samorządu terytorialnego,

 organizacje pozarządowe,

 osoby prawne.

 Link

 

 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18 dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 210 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektu nr 3, 4, 6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

♦ szkoły/placówki w rozumieniu art.2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

♦ jednostki samorządu terytorialnego,

♦ organizacje pozarządowe,

♦ osoby prawne.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 12 585 176,78 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

c) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej

a) wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

d) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności:

a) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

 Link

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Termin naboru: od 28 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 4 441 616,74 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

I. Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki zawodowe oraz inne formy kształcenia.

2. Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie.

 Link

 

 • Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU).

Termin naboru: od 29 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 80 391 798,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów,

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

 Link

 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

3) Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG 

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłosiło pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

♦ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

 włączanie społeczne, zmniejszenie ubóstwa,

 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze – do 1 lipca 2018 roku, zob.: Open Callfor Proposals: Deadline 01.07.2018  

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EAgrants.

 

4) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

• Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

♦ Edukacja szkolna

 Kształcenie i szkolenia zawodowe

 Szkolnictwo wyższe

 Edukacja dorosłych

 Młodzież

 Projekty centralne i sport

Aktualne terminy składania wniosków – najbliższe terminy przypadają w październiku 2018 r.

  

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

♦ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r. (zakończony)

 Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r. (zakończony)

Akcja 2

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2018 r.

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.. (zakończony)

 Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

 Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r. (zakończony)

 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r. (zakończony).

Akcja 3

 Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

 Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

 Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

 Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

 Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r. (zakończony)

Aktualności:

1) Regionalne konferencje programu Erasmus+. Razem zmieniajmy edukację w Polsce!

14 maja br. w Wałbrzychu odbędzie się kolejna w tym roku konferencja regionalna programu Erasmus+. Swój udział zapowiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Podczas wydarzenia minister zainauguruje projekt Mobilne Centrum Edukacyjne.

 

2) Planowane jest seminarium szkoleniowo-kontaktowe „Programowanie z eTwinningiem”.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury) zainteresowanych nauką kodowania i realizacją projektów edukacyjnych. Spotkanie odbędzie się 10-11 maja 2018 w Mielcu.

 

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje, jak złożyć wniosek
 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja angielska); Przewodnik po prgramie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF].