Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 3/2018

Raport 3/2018
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

 • Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole (dyrektorzy II).

Data naboru wniosków: od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków.

Alokacja na konkurs wynosi 20 773 900,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt na każdy z pięciu obszarów (województw) określonych w regulaminie konkursu.

Celem konkursu jest przeprowadzenie szkoleń i działań doradczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek w zakresie kompetencji kluczowych (dotyczy województw: dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, wielkopolskiego).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3 wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs.

Projekty mają być realizowane w partnerstwie z podmiotem, którego statutowe zadania związane są z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

 Link 

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (III nabór).

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Składać wnioski mogą:

♦ organizacje pozarządowe
♦ partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
♦ instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
♦ instytucje publiczne z obszaru nauki
♦ instytucje publiczne z obszaru edukacji
♦ instytucje publiczne z obszaru kultury
♦ szkoły wyższe
♦ partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.  

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
    ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.3.2  Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. [Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18] 

Termin naboru: od 16 kwietnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

 I runda: od 16.04.2018 r. do 15.05.2018 r.

II runda: od 29.10.2018 r. do 30.11.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:

 I runda: 12 432 000,00 zł; II runda: 30 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) państwową jednostkę organizacyjną,
6) osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,
7) placówkę doskonalenia nauczycieli,
8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.3.2  Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. [Konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-164/18] 

Termin naboru:  od 16 kwietnia do 15 maja 2018 r. 

Alokacja na konkurs wynosi  8 486 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) jednostkę samorządu terytorialnego,

2) związek jednostek samorządu terytorialnego,

3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

4) samorządową jednostkę organizacyjną,

5) państwową jednostkę organizacyjną,

6) osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

7) placówkę doskonalenia nauczycieli,

8) organizację pozarządową.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące następujących przedsięwzięć:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS;

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

 Link 

 

 • Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). [Konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-166/18] 

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  6 104 304,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%. Minimalna wartość projektu: 100 000,00 zł.

O dofinansowanie projektu może się ubiegać jednostka samorządu terytorialnego będąca organem prowadzącym szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych i szkół policealnych), natomiast partnerem/mi może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie:

a) technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK),

b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,

c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),

d) umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia młodszego poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i konsultacji.

3. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych, m.in. poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego,

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

5. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych w zakresie:

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,

b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,

c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,

f) metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

g) doradztwa edukacyjno-zawodowego,

h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

6. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży.

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.4.2  Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  (ZIT). [Konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-170/18]

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r.  

Alokacja na konkurs wynosi  1 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%. Maksymalna wartość dofinansowania projektu powinna wynosić nie więcej niż 240 000,00 zł.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

1) państwowe jednostki organizacyjne

2) kościoły

3) związki wyznaniowe

4) osoby prawne kościołów

5) osoby prawne związków wyznaniowych

6) organizacje pozarządowe

7) przedsiębiorstwa

8) partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

 • Działanie 12.5 Edukacja przedszkolna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  (ZIT) Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  3 831 798,40 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.5 RPO WL [Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego] podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej, tj. publiczne i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

b) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>) w partnerstwie z ww.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.5. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–4 lat.

Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

 Link 

 

 • Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. [Konkurs nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/18] 

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 26 941 850,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

W ramach Działania 12.1 RPO WL [Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego] podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są:

a) podmioty uprawnione do prowadzenia edukacji przedszkolnej i niepubliczne przedszkola lub inne funkcjonujące formy wychowania przedszkolnego, ich organy prowadzące albo

b) inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych) w partnerstwie z ww.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.1 Edukacja przedszkolna, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Typ 1: Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3–4 lat.

Typ 2: Rozszerzenie oferty o zajęcia realizowane w celu wyrównania stwierdzonych deficytów oraz dodatkowe zajęcia, które pozwolą na zwiększenie kompetencji społecznych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

 • Konkurs nr RPLB. 08.01.01-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Termin naboru:  od 23 do 30 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 24 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

Uprawnionymi do aplikowania w konkursie są następujące typy beneficjentów:

♦ jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

 organizacje pozarządowe,

 przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

 podmioty ekonomii społecznej,

 szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe) i ich organy prowadzące.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP (również specjalnych i integracyjnych).

2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności. Działania te mogą być realizowane samodzielnie.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów:

a) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;

c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna.

4. Wydłużenie godzin pracy OWP.

5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych:

a) kursy i szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131);

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

 • Poddziałanie XI.3.2   Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź.

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 25 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi: 35 109 741,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

♦ Miasto Łódź

 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią.

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

1) Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację  wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych, a  także dodatkowych zajęć specjalistycznych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli;

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego;

[Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b].

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami, włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).

[Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych w projekcie].

2) Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

3) Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

[Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b].

4) Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych  obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

[Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu].

5) Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy.

 Link 

 

 • Poddziałanie XI.3.1  Kształcenie zawodowe.

Termin naboru:  od 6 do 12 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  63 000 000,02 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%

O dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

1)  Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, obejmujące:

a) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację  wysokiej jakości staży i praktyk  zawodowych, a także dodatkowych zajęć specjalistycznych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie oferty staży i praktyk dla nauczycieli;

c) wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia zawodowego.

[Działania wymienione w pkt 1 c będą stanowiły uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 1 a i 1 b].

d) modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i egzaminowania;

e) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).

[Działania wymienione w pkt 1 e będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie innych działań przewidzianych  w projekcie].

2) Wsparcie kształcenia ustawicznego poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia zawodowego (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy), w tym w celu przeciwdziałania brakom kadrowym w kształceniu zawodowym.

3) Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego we współpracy z pracodawcami, w zakresie:

a) przygotowania szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcia realizacji zadań dla określonych branż przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

[Działania wymienione w pkt 3 a będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań przewidzianych w pkt 3 b].

4) Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

[Działania w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych na rzecz wsparcia kształcenia zawodowego o których mowa w 1 typie projektu]

5) Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy. 

 Link 

 

Termin naboru:  od 20 kwietnia 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi:  37 200 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 93%.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W przedmiotowym konkursie można otrzymać dofinansowanie na:

1. Wsparcie szkół i placówek w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki  obejmujące:

a) doskonalenie umiejętności,  kompetencji lub kwalifikacji  nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2. Tworzenie w  szkołach i placówkach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych;

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów.

[Realizowane projekty obejmują co najmniej 2 elementy spośród wymienionych powyżej. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem].

3. Wsparcie szkół i placówek w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) obejmujące:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z zakupionych narzędzi TIK oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

[Ze wsparcia, o którym mowa w pkt 3 a, mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy przeprowadzonej przez szkołę do realizacji działań wymienionych w pkt 3 b lub c stwierdzono zasadność podjęcia działań, o których mowa w pkt 3 a. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację pozostałych działań z katalogu wskazanego w pkt 3 b lub c poza projektem].

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego obejmujące łącznie:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy;

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

[Działania wymienione powyżej, w podpunktach a-c będą realizowane łącznie jako kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację co najmniej jednego z tych działań poza projektem. Programy wspomagające, o których mowa powyżej, obejmują klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Warunek ten nie ma zastosowania do programów wspomagających proces indywidualizacji pracy z uczniem z niepełnosprawnością, które mogą obejmować klasy I-VIII szkoły podstawowej. Działania, o których mowa w pkt. 4 b i c, mogą być realizowane niezależnie od etapu edukacyjnego, na którym znajduje się uczeń].

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

 • Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna, RPO Małopolskiego.

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r. (podział na rundy).

Alokacja na konkurs wynosi: 19 726 447,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną).

Cel:  wsparcie edukacji technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK) za pomocą modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej (zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych).

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

 • Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT – konkurs RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  3 287 700,74 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Zgodnie z kryterium dostępu wnioskodawcą w ramach projektu jest organ prowadzący objętych wsparciem szkoły/szkół prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), zlokalizowanych na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).

Typy projektu przewidziane do realizacji w ramach konkursu:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych, co w szczególności obejmuje:

– realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
– realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
– realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
– wdrożenie nowych form i programów nauczania;
– tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
– organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
– nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;
– wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
– realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;

b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

c) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów, m.in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

 • Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

Termin naboru: od 20 do 27 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 846 778,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej. W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) Kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji kluczowych poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2) Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy.

3) Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

4) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5) Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Link 

 

 • Działanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Termin naboru:  od 23 do 30 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 905 882,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:

1. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym[1] dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2. Typ 2 projektu – Regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości realizacji typu 2 projektu przewidzianego w SZOOP (wersja nr 25).

3. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Link 

 

 • Działanie 9.1.2  Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej.

Termin naboru:  od 7 do 14 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  4 403 529,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze edukacji ogólnej. W przypadku przedsiębiorstw – wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego.

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:

1. Kształcenie umiejętności uniwersalnych i kompetencji kluczowych poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków lub słuchaczy kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez realizację kompleksowych projektów obejmujących:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów, wychowanków lub słuchaczy.

3. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wychowanków lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

4. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

5. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie  11.1.3  Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs RPSL.11.01.03-IZ.01-24-237/18.  

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  7 651 336,64 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

♦ Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 Link 

 

 • Poddziałanie  11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Nabór nr: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18. 

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 302 134,88 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Instrument terytorialny: RIT Subregionu Zachodniego.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

♦ Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 Link 

 

Uwaga! Analogiczne konkursy są ogłoszone także dla:

RIT Subregionu Zachodniego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-236/18.

RIT Subregionu Północnego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-235/18.

RIT Subregionu Południowego – Nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-234/18.

ZIT Subregionu Centralnego – Nabór nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-233/18.

 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT  Subregionu Centralnego. Konkurs  RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18. 

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 28 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  3 725 788,24 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

 Organizacje pozarządowe;

 Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

 • Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. Poddziałanie:  12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Północnego. Konkurs  RPSL.12.02.01-IZ.01-24-246/18.

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 29 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 378 541,65 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Kto może składać wnioski?

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;

 Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

 Organizacje pozarządowe;

 Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;

 Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);

 Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT (247/18), RPO Śląskiego.

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  13 418 156,20 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.  Poddziałanie 11.2.2  Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Konkurs RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18.

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  1 319 531,64 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektu:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia; c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym; d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

 • Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego. Konkurs (249/18), RPO Śląskiego. 

Termin naboru : od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  15 834 600,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 • Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Termin naboru: od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 7 200 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ szkoły/placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

 organizacje pozarządowe,

 osoby prawne,

 jednostki samorządu terytorialnego.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez:

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa edukacyjno-zawodowego, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego,

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) doposażenie bazy dydaktycznej jest możliwe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań projektu w obszarze rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez:

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. b lub c),

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a),

c) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i/lub matematyki (wyłącznie w powiązaniu z działaniami wskazanymi w pkt. a lub a i b).

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez:

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

c) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji.

 Link 

 

 • Konkurs nr RPSW.08.03.01-IZ.00-26-184/18 w ramach Poddziałania 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  12 750,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektu nr 3, 4, 6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

♦ szkoły/placówki w rozumieniu art.2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

♦ jednostki samorządu terytorialnego,

♦ organizacje pozarządowe,

♦ osoby prawne.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – konkurs dla obszaru ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPSW.08.03.06-IZ.00-26-183/18 dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. 

Termin naboru:  od 30 kwietnia 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  2 210 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

a) zajęć specjalistycznych,

b) zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego,

c) zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Typy projektu nr 3, 4, 6 nie mogą być realizowane jako samodzielne przedsięwzięcia w projekcie, lecz muszą być powiązane z typem nr 1 lub 2.

W ramach konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ przedszkola, a także ich organy prowadzące (w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi), przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego),

♦ szkoły/placówki w rozumieniu art.2 ust. 2, 7 Prawa oświatowego realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i szkół policealnych) i ich organy prowadzące,

♦ jednostki samorządu terytorialnego,

♦ organizacje pozarządowe,

♦ osoby prawne.

 Link 

 

 • Poddziałanie  8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  12 350,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

 szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

 pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

 jednostki samorządu terytorialnego,

 osoby prawne,

 partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

2. Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka – dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/przedsiębiorcami.

4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).

7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 Link 

 

 • Poddziałanie 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (program dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu).

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 9 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  4 750 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

W ramach niniejszego konkursu o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym m.in.:

♦ szkoły/placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące,

 placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego i ich organy prowadzące,

 szkoły policealne różnego typu i ich organy prowadzące,

 pracodawcy/przedsiębiorcy/uczelnie,

 jednostki samorządu terytorialnego,

 osoby prawne,

 partnerzy społeczno-gospodarczy.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:

1. Realizacja staży i praktyk zawodowych u pracodawcy dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

2. Realizacja dualnego systemu kształcenia i szkolenia – teoria plus praktyka – dla uczniów objętych wsparciem projektowym.

3. Współpraca szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie z pracodawcami/przedsiębiorcami.

4. Realizacja kompleksowych programów doradztwa zawodowego (oparta na współpracy różnych instytucji).

5. Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK).

7. Zwiększanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek kształcenia zawodowego.

8. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie zawodowe.

9. Tworzenie i rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz wsparcie usług edukacyjnych realizowanych przez te podmioty lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU na rzecz kształcenia zawodowego uczniów, a także działania w zakresie poradnictwa edukacyjnego, zawodowego i informacji zawodowej poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Termin naboru:  od 30 marca 2018 r. do 11 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  12 585 176,78 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych;

– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) (m.in. podmioty, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami  we wskazanym terminie);

– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) (podmioty skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych);

– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn. zm.) (podmioty zbiorowe skazane za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

c) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

d) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej

a) wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

d) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności:

a) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 • Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy (konkurs ogólny, CKZiU).

Termin naboru: od 29 marca 2018 r. do 18 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 80 391 798,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu można realizować w szczególności następujące działania:

1. Projekty służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:

a) staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców,

b) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, szkół branżowych I i II stopnia,

c) realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,

d) inne formy służące podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów,

e) doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (stanowi wyłącznie jeden z elementów projektu).

2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

3. Podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK) oraz podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia, tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU poprzez:

a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie;

b) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;

c) podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Termin naboru:  od 4 kwietnia 2018 r. do 8 maja 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi  27 002 160,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

O dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach działania 8.6 mogą się ubiegać:

♦ wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej, określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia  i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U.2015.2009 ze zm.).

 osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie przepisów odrębnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez:

a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,

b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,

c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,

d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem osób dorosłych),

e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,

l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,

m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika, organizowane u pracodawców, oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.

2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.

3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez:

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,

b) tworzenie klas patronackich w szkołach,

c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,

f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:

a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem,

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),

d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,

e) realizację programów wspomagania,

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez:

a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu obejmuje m.in.:

– wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie,

– rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU do realizacji nowych zadań,

– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU,

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU, w tym m.in.:

– inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu, uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,

– tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży/zawodu w celu wymiany dobrych praktyk,

– wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,

– opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,

– organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,

– realizacja usług doradztwa zawodowego,

– gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,

– prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami nie będącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro.

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla jednego projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

♦ innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;

 włączanie społeczne, zatrudni biedy,

 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,

 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,

 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze – do 1 lipca 2018 roku, zob.: Open Call for Proposals: Deadline 01.07.2018 

Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na EEAgrants

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań: 

♦ Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

♦ Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

♦ Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

 oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

 Edukacja szkolna 

 Kształcenie i szkolenia zawodowe  

 Szkolnictwowyższe 

 Edukacja dorosłych  

 Młodzież 

 Projekty centralne i sport  

Aktualne terminy składania wniosków – najbliższe terminy przypadają w kwietniu  2018 r.

 Link 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

♦ Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.

 Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r. (zakończony)

 Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r. (zakończony)

Akcja 2

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2018 r.4 października 2018 r.

 Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r. (zakończony)

 Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

 Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r. (zakończony)

 Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r. (zakończony)

 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r. (zakończony).

Akcja 3

 Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 26 kwietnia 2018 r. 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

 Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r. (zakończony)

Działania w dziedzinie sportu

 Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.

 Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.

 Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja angielska); Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2018 w języku polskim [PDF]