Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 11/2016

Raport 11/2016

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO

 w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
dla organizacji pozarządowych i szkół STO

––––––––––––––––––––

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

Wybrane konkursy – aktualne i planowane

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/16.

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych (e-materiały)

Termin naboru wniosków: od 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

Alokacja na konkurs wynosi 23 312 701,00 zł.

Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa)

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów – jeden na każdą z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski

Beneficjentem projektu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych e-podręczników lub e-materiałów dydaktycznych dla uczniów, w tym dostępnych dla uczniów różnymi rodzajami niepełnosprawności. Doświadczenie i kwalifikacje będą potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 publikacji w ciągu ostatnich 5 lat). Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), które uzupełnią e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Opracowane w ramach konkursu e-materiały dydaktyczne przyczynią się do zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu, w tym w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. Będą skutecznym narzędziem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz indywidualizacji procesu dydaktycznego.

Każdy projekt powinien dotyczyć opracowania e-materiałów dydaktycznych wyłącznie dla jednej z pięciu grup określonych w Regulaminie konkursu.

Link do ogłoszenia .

Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/16.

Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (wspomaganie)

Nabór wniosków: od 30 listopada 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Instytucja Pośrednicząca - Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kto może składać wnioski:

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny, który:

a) posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591);

b) posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji, w okresie 3 lat przed terminem złożenia wniosku, co najmniej 1 projektu o zasięgu ponadregionalnym lub usług o łącznej wartości 50 tys. złotych brutto, w ramach których realizowane były szkolenia lub doradztwo dla nauczycieli i specjalistów (pracowników systemu oświaty) w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania, na podstawie rezultatów wypracowanych w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 95%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 22 197 000,00 zł.

Link do ogłoszenia .

Link do serwisu programu Wiedza Edukacja Power 

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)

Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Polska Cyfrowa.

Nabór: od 29 sierpnia 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. (wydłużono termin składania wniosków).

Otrzymać można dofinansowanie na wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95%, budżet konkursu: 124,2 mln zł.

Link do ogłoszenia.

 

3) Konkursy regionalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
   
ogłaszane dla poszczególnych województw

Wybrane konkursy ogłoszone w poszczególnych województwach

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m.in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
 • współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • wdrażanie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Poziom dofinansowania: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej.

Nabór od 27 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Wnioskodawcami mogą być podmioty z terenu MOF Zielona Góra.

Konkurs dotyczy I typu projektu: Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Dofinansowanie: 85%.

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę przedszkolną obejmującą:

 • budowę i/lub modernizację infrastruktury placówek przedszkolnych, w tym infrastruktury o charakterze socjalno-bytowym – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • adaptację i dostosowanie obiektów do pełnienia funkcji przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego, w tym infrastruktury o charakterze socjalno-bytowym – oprócz infrastruktury o charakterze administracyjno-biurowym (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),
 • zagospodarowanie terenu przyległego, przeznaczonego na plac zabaw (tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu),
 • wyposażenie placówek przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego w sprzęt dydaktyczny, pomoce optymalizujące proces kształcenia (tylko jako element projektu – do 30% wydatków kwalifikowalnych projektu).

Link do ogłoszenia.

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 

Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna.

Nabór od 30 listopada do 8 grudnia 2016 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej;

b) zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Dofinansowanie: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

Poddziałanie VII.4.2 Edukacja przedszkolna.

Nabór od 30 listopada do 8 grudnia 2016 r.

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa, adaptacja, obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej wraz z wyposażeniem, doposażeniem w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne itp.

Dofinansowanie: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

Nabór od 30 listopada do 8 grudnia 2016 r.

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a) adaptacja, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;

b) doposażenie, wyposażenie szkół i placówek w odpowiedni do nauki sprzęt, narzędzia, materiały techno-dydaktyczne.

Dofinansowanie: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT.

Nabór od 31 grudnia 2016 r. do 1 lutego 2017 r.

Główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w ramach niniejszego konkursu są:

– dzieci w wieku przedszkolnym (w tym z niepełnosprawnościami) oraz ich rodzice/opiekunowie,
– kadra ośrodków wychowania przedszkolnego,
– ośrodki wychowania przedszkolnego.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na realizację następujących typów projektów:

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Nabór od 31 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A.tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Dofinansowanie: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Oś priorytetowa 10 Edukacja dla rozwoju regionu.

Zgodnie z harmonogramem na rok 2017 w lutym 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs z działania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Dotacje będą dotyczyć wsparcia kształcenia ogólnego. Budżet konkursu: 21,5 mln zł.

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego.

Zaplanowanych jest 7 konkursów na przełomie roku z ww. działania:

Poddziałanie 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT (nr 112/16), RPO Województwa Śląskiego.

Nabór od 28 listopada 2016 do 11 stycznia 2017 r.

Poziom dofinansowania: 85%.

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:

programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii ZIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji.

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Poziom dofinansowania: 85%.

Typy projektów: programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności    i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Linki:

RIT Subregion Południowy https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/163

RIT Subregion Północny: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/164

RIT Subregion Zachodni: https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/169

 

Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Poziom dofinansowania: 85%.

Typy projektów: programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności    i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 22 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 90%.

Typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 
  w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów 
  – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji - Obszary wiejskie).

warunki jw.

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. 

A. Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%.

Typy projektów:

1.  Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%.

Typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

RIT Subregionu Zachodniego https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/174

RIT Subregionu Południowego https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/175

 

11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%.

 Typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d.rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Informacja o naborze.

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej  na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) bis Elbląg.

Nabór od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Dofinansowanie: 95%

Można otrzymać dofinansowanie na:

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę oświaty,
 • Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego,
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Informacja o naborze.

 

Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowegoprojekty ZIT bis Elbląg, konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/16. 

Nabór od 30 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

Dofinansowanie: 95%.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg, z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
 • tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informacja o naborze.

 

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (3 typ), konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-008/16. 

Nabór od 30 listopada 2016 r. do 30 stycznia 2017 r.

Dofinansowanie: 90%. Dofinansowanie można otrzymać na:

Przygotowanie i realizację wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe poprzez jednoczesną realizację poniższych działań:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Informacja o naborze.

 

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Działanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 25 stycznia 2017 r.

W ramach konkursu można realizować projekty:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

2. Rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

3. Wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Poziom dofinansowania: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Nabór od 30 grudnia 2016 r. do 14 lutego 2017 r.

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

a) adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,

b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.  

Poziom dofinansowania: 85%.

Link do ogłoszenia.

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIO-POMORSKIE

Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym.

Nabór od 14 grudnia 2016 r. do 12 stycznia 2017 r.

Dofinansowanie: 90%. Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy głównie poprzez:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem,

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy,

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

e) tworzenie i realizacja zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu realizacji programów edukacyjnych,

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,

i) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym,

j) doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

k) realizację zajęć organizowanych poza szkołą lub poza lekcjami.

2. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez:

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania,

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty,

e) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

f) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.

3. Indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w tym ucznia młodszego oraz ucznia zdolnego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy,

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych oraz uczniów zdolnych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w tym:

– zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w tym: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

– warsztatów,

– porad i konsultacji.

4. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie poprzez:

a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

5. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szczególności poprzez:

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego

c) kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy przez naukę programowania.

Link.

 

W pozostałych województwach obecnie brak konkursów będących potencjalnie w obszarze zainteresowania STO.

4) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla  Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” oraz Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

Alokacja na lata 2014-2020, za realizację której w ramach PO WER odpowiada MRPiPS, wynosi ok. 469 mln euro.

MRPiPS w PO WER wspiera działania w obszarach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Główne działania MRPiPS w obszarze rynku pracy w ramach PO WER:

 • indywidualne wsparcie udzielane osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach europejskiej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI);
 • nadzorowanie projektów Ochotniczych Hufców Pracy finansowanych z Działania 1.3 Osi Priorytetowej I PO WER w ramach Gwarancji dla młodzieży – OHP realizuje już  projekty skierowane do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym – szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie www.ohp.pl;
 • wzmocnienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia jako wiodącego pośrednika na rynku pracy;
 • poprawa równego dostępu do zatrudnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy.

Ministerstwo prowadzi też otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2017 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Program FIO ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wsparcie można pozyskać na działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej. Tym samym, środki P FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje całą wymienioną w art. 4 ust. 1 UoDPPioW sferę zadań publicznych. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech Priorytetów:

 • Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
 • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);
 • Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);
 • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).

O wsparcie w programie mogą wnioskować organizacje pozarządowe, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe.

Wnioskodawca może złożyć 1 ofertę (podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty – po jednej ofercie na oddział).

Na realizację projektów w ramach P FIO w 2017 r. przeznaczono 60 000 000 zł (57 600 000 zł – na dotacje, 2 400 000 zł – na obsługę techniczną Programu).

Wymagany jest wkład własny (10% lub 15% w zależności od wysokości dotacji).

Termin składania wniosków:

 • –> w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4 – nabór zamknięto we wrześniu br.
 • –> w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) - od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.

Link do głoszenia o konkursie.

Link do generatora ofert FIO 2-17.

 

5) Dotacje z Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania podmiotom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Dofinansowanie jest udzielne w ramach poniższych obszarów:

 1. Innowacje w edukacji,
 2. Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 3. Dziedzictwo kulturowe,
 4. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 5. Priorytety ochrony zdrowia,
 6. Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje niedziałające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły.   

Nabór wniosków jest ciągły. Zgłoszenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres dotacje@kronenberg.org.pl

Na podstawie przedstawionych opisów Zarząd Fundacji wybiera Instytucje, które zostaną zaproszone do dalszego aplikowania.

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględnia:

– zgodność z obszarami programowymi Fundacji,
– innowacyjność projektu,
– wpływ projektu na rozwiązanie problemu społecznego,
– mierzalne rezultaty.

Biuro Fundacji udziela odpowiedzi Instytucjom wciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania formularza.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący.

Udzielane są dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie są refundowane poniesione wcześniej koszty.

Link do Fundacji Kronenberga.

 

6) Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014-2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i są prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach Akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

Edukacja szkolna

– Kształcenie i szkolenia zawodowe

– Szkolnictwo wyższe

– Edukacja dorosłych

Młodzież

Projekty centralne i sport

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r. (w 2016 r. ostatnie terminy minęły 4 października):

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
 • Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r., 26 kwietnia 2017 r. 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Terminy skladania wniosków.