Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 1-2/2018

Raport 1-2/2018
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO
w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych możliwych źródeł na realizację 
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji 
dla organizacji pozarządowych i szkół STO.

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

 • Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/18. Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (doradztwo).

Termin naboru wniosków od 31 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 15 295 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100%.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma tylko jeden, najwyżej oceniony projekt.

Typ operacji: Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa dla wszystkich grup wiekowych (danych o zawodach i kwalifikacjach, filmów zawodoznawczych, statystyk dotyczących uczniów i absolwentów, narzędzi i materiałów wzbogacających warsztat pracy doradców zawodowych oraz zasobów możliwych do wykorzystania bezpośrednio przez uczniów, ich rodziców i innych dorosłych użytkowników systemu).

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu materiałów/narzędzi zawodoznawczych oraz dysponujący personelem posiadającym praktyczne doświadczenie w tworzeniu/administracji systemem CMS zbudowanym na JOOMLA oraz znajomość obsługi PHP i zaawansowaną znajomość HTML.

Celem konkursu jest wybór jednego, najwyżej ocenionego projektu, w ramach którego zostaną opracowane informacje zawodoznawcze wraz z obudową multimedialną oraz zostanie opracowana całościowa koncepcja narzędzia informatycznego stanowiącego zaplecze informacyjne na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego.

 Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (ppp).

Termin naboru wniosków od 30 września 2017 r. do 15 lutego 2018 r. (wydłużono termin składania wniosków oraz 9.01.2018 dokonano zmian w regulaminie i dodano zał. nr 20 – Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne systemu elektronicznego).

Alokacja na konkurs wynosi 34 919 288,00 zł i została podzielona na 3 obszary:

 1. Obszar emocjonalno-społeczny – maksymalna wartość projektu: 7 697 144,00 zł.
 2. Obszar osobowościowy – maksymalna wartość projektu: 9 222 144,00 zł.
 3. Obszar poznawczy – maksymalna wartość projektu: 18 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny wskazany w Szczegółowym Opisie Osi priorytetowych PO WER 2014-2020 posiadający udokumentowane doświadczenie w opracowywaniu lub adaptacji wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, który w ciągu ostatnich 5 lat, zrealizował co najmniej 1 projekt lub usługę o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 10% wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy konkurs w przypadku każdego obszaru indywidualnie: poznawczego, osobowościowego i emocjonalno-społecznego.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot dofinansowania: W ramach przedmiotowego konkursu każdy projekt powinien dotyczyć szczegółowego opracowania koncepcji (opisu), a następnie wykonania, wyprodukowania i upowszechnienia zestawu narzędzi diagnostycznych, materiałów postdiagnostycznych do opracowanego zestawu narzędzi oraz opracowania aplikacji elektronicznej wyłącznie dla jednego z 3 obszarów (emocjonalno-społecznego, osobowościowego lub poznawczego).

 Link 

 Opis zmian z 9.01.2018 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17. Opracowanie e-materiałów dydaktycznych umożliwiających przeprowadzenie multimedialnych lekcji z przedmiotów w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadpodstawowych kończących się egzaminem maturalnym (lekcje multimedialne). Uwaga! Konkurs anulowany.

23 listopada br. Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, podjęło decyzję o anulowaniu konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-008/17 ogłoszonego 30 września 2017 roku [...].

Decyzja umotywowana jest koniecznością dostosowania założeń ww. konkursu do zmian planowanych do wprowadzenia w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Po wprowadzeniu stosownych zmian konkurs zostanie wznowiony.

 Link 

 

 • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17. Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Termin naboru wniosków od 27 września 2017 r. do 25 lutego 2018 r. (7 rund).

Aktualne rundy:  VI: 15.01.2018 r. – 4.02.2018 r.

VII: 5.02.2018 r. – 25.02.2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 38 808 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 97%.

Beneficjentem lub partnerem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny, który posiada zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz.1591).

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

Przedmiot konkursu:

W ramach przedmiotowego konkursu wnioskodawcy są zobowiązani do przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń w zakresie wspomagania w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz do organizacji i prowadzenia szkoleń, jak również doradztwa dla trenerów i pracowników placówek wspomagania.

 Link 

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

 

 • Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (III nabór).

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 50 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 100%.

Składać wnioski mogą:

– organizacje pozarządowe
– partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
– instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
– instytucje publiczne z obszaru nauki
– instytucje publiczne z obszaru edukacji
– instytucje publiczne z obszaru kultury
– szkoły wyższe
– 
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy.

Celem projektów jest wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

 Link 

 

3) Konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

           ogłaszane dla poszczególnych województw

Lista wybranych konkursów dla poszczególnych województw:

 

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne.

Termin naboru: od 1 do 22 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 33 818 006 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej. Wsparcie może objąć w szczególności:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej;

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania;

e) tworzenie i realizację zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych;

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

i) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

j) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

k) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń.

10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego poprzez:

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki;

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

10.2.C. Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia, w szczególności poprzez:

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania;

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

10.2.E. Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki).

10.2.F. Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

10.2.G. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, m.in.:

a) kursy i szkolenia doskonalące (w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER), studia podyplomowe;

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;

c) realizacja w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania;

d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty;

e) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;

f) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

g) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu;

h) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.

10.2.H. Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych (m.in. uczniów z niepełnosprawnościami, uczniów uzdolnionych, zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki). Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 • Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT – konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-151/18.

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 2 264 943,78 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

1) państwowe jednostki organizacyjne,

2) osoby fizyczne i prawne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne,

3) placówki doskonalenia nauczycieli,

4) organizacje pozarządowe.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegającej na: budowie, rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowanej na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji. Przedmiotowa analiza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

 Link 

 

 • Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT – konkurs nr RPKP.06.04.02-IZ.00-04-154/18.

Termin naboru: od 28 lutego 2018 r. do 30 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 848 640,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:

– jednostkę samorządu terytorialnego;
– związek jednostek samorządu terytorialnego;
– stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
– samorządową jednostkę organizacyjną.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej) wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażeniem placów zabaw.

2) działań z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: zakupu sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych.

Budowa nowych obiektów dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz wyłącznie na obszarach o najniższym poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej tj. niższym niż średnia w województwie kujawsko-pomorskim. Informacje na temat upowszechniania miejsc wychowania przedszkolnego na danym obszarze zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko pomorskim 2017, który stanowi załącznik do Regulaminu konkursu.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 

 • Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna – konkurs nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-064/18.

Termin naboru: od 19 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 15 909 754,29 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 80%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem, funkcjonujące przez okres przynajmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP), w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;

d) wydłużenie godzin pracy OWP;

e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

 • Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 9 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 25 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

– organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły branżowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
– pracodawcy i przedsiębiorcy,
– jednostki naukowe, w tym uczelnie,
– organizacje pozarządowe.

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.:

Typ projektu nr 2:

a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych (matematycznych, przyrodniczych, ICT i językowych związanych bezpośrednio z zawodem, w którym się kształcą) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej);

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w szczególności poprzez: wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy; programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów w toku edukacji;

c) programy uwzględniające indywidualne potrzeby uczniów, tworzące odpowiednie warunki do ich rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych, minimalizujące występujące dysproporcje między uczniami;

d) poradnictwo zawodowo-edukacyjne (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące poradnictwo zawodowo-edukacyjne w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);

e) staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców (ze wsparcia wyłączone są szkoły/placówki kształcenia zawodowego realizujące staże i praktyki w ramach Poddziałania 3.3.2 RPOWP 2014-2020 Stworzenie Centrum Kompetencji BOF);

f) pomoc stypendialna dla uczniów i słuchaczy szczególnie uzdolnionych także w zakresie przedmiotów zawodowych;

g) podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji;

h) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i dostosowanie go do najnowszych trendów i technologii w danej branży oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego;

i) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez ich wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Typ projektu nr 3:

Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy obejmująca m.in.:

a) realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,

b) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

c) tworzenie klas patronackich w szkołach,

d) tworzenie nowej oferty edukacyjnej we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

e) modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących,

f) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych,

g) organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

h) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.

Typ projektu nr 4:

Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5:

Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

 Link 

 

 • Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 09 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 25 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SzOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej:

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych;
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego;
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;
 6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy;
 7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

 Link 

 

 • Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów z zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego, RPO Podlaskiego.

Termin naboru: od 5 do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 35 000 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Do ubiegania się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu uprawnione są wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Wsparciem będą objęte projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa ( zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, realizowane w zakresie:

rozbudowy, przebudowy oraz funkcjonalnego dostosowania bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służąca doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,
• tworzenia i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,
wyposażenia parku maszynowego, wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,
• rozbudowy, przebudowy, remont centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,
• rozbudowy, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,
• wyposażenia bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służącej praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,
• dostosowania obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

 • Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna (RPO WP 2014-2020).

Termin naboru: 27 lutego 2018 r. do 27 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 33 446 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1) Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

– dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,
– dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania przedszkolnego,
– zakup i montaż wyposażenia,
– zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w OWP, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– budowę, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
– modyfikację przestrzeni wspierającą rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci,
– działalność bieżącą nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
– wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

2) Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

– rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój i edukację dzieci, obejmujące m.in.:

→ zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
→ dodatkowe zajęcia wyrównujące stwierdzone deficyty,

– doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:

 kursy i szkolenia,
→ studia podyplomowe,
→ staże i praktyki,
→ programy wspomagania,
→ sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
→ współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

 • Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

Nabór nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17.

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 16 598 400,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

O dofinansowanie mogą występować:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
– inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
– organizacje pozarządowe;
– podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
– osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

 • Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Termin naboru: od 29 grudnia 2017 r. do 23 lutego 2018 r. (23 stycznia wydłużono termin naboru i wprowadzono zmiany w regulaminie).

Alokacja na konkurs wynosi 35 723 601,83 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 85%.

Wnioski mogą składać wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

– osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
– podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) m.in. podmiotów, które nie zwróciły środków funduszowych wraz z odsetkami we wskazanym terminie,
– podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 r., poz. 769) (podmiotów skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP, w stosunku do których sąd orzekł zakaz dostępu do środków funduszowych),
– podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541) (podmiotów zbiorowych skazanych za przestępstwo polegające na powierzaniu pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu, uprawniającego do pobytu na terytorium RP).

Osoby fizyczne prowadzące wyłącznie działalność oświatową nie mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia młodszego.

a) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

b) Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

c) Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę systemu oświaty.

d) Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu

a) Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

b) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

c) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych.

a) Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej.

b) Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.

c) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń

 Link 

 

 • Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18.

Termin naboru: od 19 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 36 956 138,12 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 90%.

Wnioskodawcy:

wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg dla projektów typu 1.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi) m.in. poprzez:

organizację kształcenia praktycznego (staże) dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
• wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
• tworzenie klas patronackich w szkołach,
• organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
• modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia do zapotrzebowania rynku pracy,
tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji),
• doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
• aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw

 Link 

 

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

 • Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, RPO Zachodniopomorskiego

Termin naboru: od 6 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r.

Alokacja na konkurs wynosi 20 665 300,91 zł. Maksymalny poziom dofinansowania: 95%.

Wnioskodawcy:

– organy prowadzące szkół i placówek systemu oświaty realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych),
– organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie edukacji.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące cele (m.in.):

Typ 1 – kształcenie u uczniów i słuchaczy kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Typ 2 – doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli prowadzących kształcenie w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

Typ 3 – indywidualizacja pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia młodszego i wsparcie uczniów zagrożonych przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej.

Typ 4 – tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu głównie.

Typ 5 – korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 Link 

 

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Inauguracja III edycji Funduszy Norweskich i EOG

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli – sekretariat Funduszy Norweskich i EOG – ogłasza pierwszy nabór wniosków na projekty transgraniczne i ponadnarodowe w ramach Funduszu Współpracy Regionalnej.

Celem jest wspieranie współpracy transgranicznej i ponadnarodowej pomiędzy państwami- darczyńcami (Islandia, Norwegia, Liechtenstein), 16 państwami beneficjentami Funduszu Norweskiego i EOG oraz 10 państwami niebędącymi członkami UE (Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Mołdawia, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja i Ukraina).

Kwota alokacji całego Funduszu wynosi 34,5 mln euro,.

Kwota alokacji na pierwszy nabór wynosi 15 mln euro.

Kwota wsparcia dla 1 projektu wynosi minimum 1 mln euro.

Tematyka wsparcia:

• innowacje, badania, edukacja i konkurencyjność;
• włączanie społeczne, zatrudni biedy,
• środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
• kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie, podstawowe prawa i wolności,
• sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Termin składania wniosków w pierwszym naborze – do 1 lipca 2018 roku. Planowany termin rozpoczęcia projektów: 2019 rok.

Operatorem Funduszu Regionalnego jest konsorcjum Ecorys Polska i JCP Italy.

Więcej informacji jest dostępnych na: EEAgrants 

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ realizowany jest w latach 2014-2020; oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.
Struktura programu Erasmus+ obejmuje trzy główne typy działań:

Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,

Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Te działania są realizowane w sektorach:

 Edukacja szkolna  
 Kształcenie i szkolenia zawodowe 
 Szkolnictwo wyższe 
 Edukacja dorosłych 
 Młodzież 
• Projekty centralne i sport 

Aktualne terminy składania wniosków – najbliższe przypadają w lutym 2018 r.

 Link 

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

• Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r.,  4 października 2018 r.
• Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 1 lutego 2018 r.
• Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r.

Akcja 2

• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 1 lutego 2018 r.26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
• Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 21 marca 2018 r.
• Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
• Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
• Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
• Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

Akcja 3

• Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 lutego 2018 r.26 kwietnia 2018 r. 4 października 2018 r.

Działania „Jean Monnet”

• Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

Działania w dziedzinie sportu

• Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.
• Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.
• Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne szczegółowe informacje jak złożyć wniosek.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można także znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+.