Możliwości dofinansowania programów i przedsięwzięć szkół STO – Raport 1-2/2017

 Raport 1-2/2017
MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA
PROGRAMÓW I PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKÓŁ STO

w zakresie dostępnych środków z funduszy unijnych i innych źródeł na realizację
różnego rodzaju inicjatyw z obszaru edukacji, polityki senioralnej, sportu i inwestycji
 dla organizacji pozarządowych i szkół STO

--------------------------

1) Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER).

Brak na luty konkursów o odpowiednim profilu dla STO. Obecnie w tym programie dostępne są przede wszystkim konkursy/projekty dotyczące wsparcia osób młodych pozostających bez pracy na regionalnych rynkach pracy.

 

2) Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC).

–  Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (II nabór), Polska Cyfrowa

Nabór wniosków: od 30 stycznia 2017 r. do 4 maja 2017 r.
W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektów: działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.
W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań możliwe będzie wykorzystanie innych aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe, łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 105 mln zł.

Link do dokumentacji

 

3) Konkursy regionalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych ogłaszane dla poszczególnych województw

Wybrane konkursy ogłoszone w poszczególnych województwach

Województwo Dolnośląskie

W lutym planowany jest nabór w ramach kilku konkursów z Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji.

–  Poddziałanie 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW.

Nabór: od 6 lutego do 28 lutego 2017 r.

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektów na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej określonej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) AW.
Budżet konkursu: 13,7 mln zł. Maksymalne dofinansowanie: 95%.
W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:
10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
10.2.B
. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego.
10.2.C.
Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
10.2.D.
Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.
10.2.E.
Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
10.2.F.
Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
10.2.G.
Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
10.2.H.
Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Link do dokumentacji

–  Poddziałanie 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.

Dotyczy aglomeracji jeleniogórskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej).

Nabór: od 6 lutego do 28 lutego 2017 r.

Maksymalne dofinansowanie: 95%. Budżet konkursu: 9 mln zł.

W ramach niniejszego konkursu ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.2.A. Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i technologii informacyjno-komunikacyjnych - TIK (Information and communication technologies, ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej.
10.2.B. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego.
10.2.C.
Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
10.2.D. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia.
10.2.E.
Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
10.2.F.
Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
10.2.G.
Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodnicze, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (m.in. kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.
10.2.H.
Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji w celu doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

Link do dokumentacji

 

–  Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Dotyczy projektów na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) WrOF.

Budżet konkursu: 19,8 mln zł

Zakres merytoryczny, daty składania wniosków i poziom dofinansowania – jw.

Link do dokumentacji

 

Województwo Lubelskie

–  Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Nabór: od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 90%. Budżet konkursu: 9,5 mln zł.

W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację działań ukierunkowanych na wspólne przygotowywanie programów nauczania, organizację wysokiej jakości zajęć praktycznych, praktyk zawodowych i staży zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, jak również wspólne prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych,
  współpraca szkół i placówek kształcenia zawodowego ze szkołami wyższymi w celu zwiększenia dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii oraz możliwość aktualizowania przez nauczycieli zawodu swojej wiedzy, nabycia możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach i obozach naukowych,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
 • wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.

Link do dokumentacji

 

 –  Działanie 12.2 Kształcenie ogólne

Nabór: od 30 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%. Budżet konkursu: 10 mln zł.

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje – RPO WL (Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego). W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

 • organizacji zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
 • podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
 • organizowania i udzielania doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • tworzenia warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Link do dokumentacji

 

Województwo łódzkie

–  Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna

Nabór wniosków: 1-7 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 85%. Budżet konkursu: 17,7 mln zł.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące:
a) wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych,
b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,
c) rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów,
d) kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
e) doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Link do dokumentacji

 

Województwo małopolskie

–  Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.

Konkurs dotyczy Subregionalnego Programu Rozwoju (SPR).

Nabór wniosków: od 31 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać na realizację następujących typów projektów:

A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
B.  rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Poziom dofinansowania: 85%. Budżet konkursu:  54,1 mln zł.

Link do dokumentacji

 

Województwo mazowieckie

–  Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Nabór wniosków: od 27 lutego 2017 r. do 17 marca 2017 r.

Poziom dofinansowania 95%, budżet konkursu: 26 mln zł.

Konkurs dotyczy obszaru objętego Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  (ZIT) dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020.

Konkurs ogłaszany jest na wspieranie przedsięwzięć i działań rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, a także kształtowanie właściwych postaw począwszy od edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, po edukację ponadgimnazjalną (ogólną i zawodową). Działania przewidywane do realizacji służyć będą m.in. kształtowaniu już w młodym wieku umiejętności i postaw przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy, a także stanowiących podstawę i kształtujących nawyk uczenia się przez całe życie. Ww. ukierunkowanie wsparcia, na kompetencje i postawy potrzebne na rynku pracy, wynika z oczekiwań pracodawców i zmian cywilizacyjnych. Dotacje będą dotyczyć wsparcia kształcenia ogólnego.

Dofinansowanie można otrzymać na:
1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności  w szczególności obejmujące:

 • realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty objętych wsparciem;
 • realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego;
 • realizację różnych form rozwijających uzdolnienia;
 • wdrożenie nowych form i programów nauczania;
 • tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
 • organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów;
 • nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu oświaty (w tym m. in. z przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu realizacji programów edukacyjnych;
 • wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;
 • realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

2. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
b) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz rozwijanie kompetencji informatycznych:
a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
b) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
c)programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, obejmujące realizację nauki programowania wśród uczniów, m. in. poprzez realizację dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy; działalność szkolnych kółek programistycznych. 

Link do konkursu


Województwo podlaskie

–  Działanie 9.1 Typ 5: Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (Lokalnej Strategii Rozwoju) Stowarzyszenia LGD (Lokalnej Grupy Działania) „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Nabór wniosków: od 30 stycznia 2017 r. do 18 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%. Budżet konkursu: 0,7 mln zł.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 5 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR, w szczególności następujące typy projektów:
5a) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa), w tym w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, pomoc stypendialna.
5d) Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez:

 • wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
 • podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
 • programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

Link do konkursu  

–  Działanie 9.1 Typ projektu nr 4: Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – Stowarzyszenie LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”.

Nabór od 30 stycznia do 18 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania: 95%. Budżet konkursu: 154,6 tys. zł.

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące Typ projektu nr 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w szczególności typ 4e, tj.:

 • wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.

Link do konkursu 

 

Województwo śląskie

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Nabór wniosków: od 30 grudnia 2016 r. do 22 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania 90%. Budżet naboru: 67,1 mln zł.

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 1. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów – celem interwencji EFS jest rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów i słuchaczy, w tym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie.
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami) – celem interwencji EFS jest podniesienie efektywności kształcenia uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, w tym stworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
 3. Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego – celem interwencji EFS jest przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych bądź uczniów zdolnych. Wsparcie w powyższym zakresie ma na celu również przygotowanie szkół lub placówek systemu oświaty do realizacji działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju ucznia młodszego w procesie przekraczania tzw. progu szkolnego (edukacyjnego).
 4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów – celem interwencji EFS jest doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).

Link do konkursu

 

–  Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji – Obszary wiejskie).

Warunki j.w.

Link do konkursu

 

–  Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego. 

Nabór wniosków:  od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania 95%. Budżet naboru: 66,3 mln zł.

Typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy. 

Link do konkursu


–  Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Regionalne Inwestycje Terytorialne).

Nabór wniosków: od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania 95%.

Typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

RIT Subregionu Zachodniego budżet naboru: 10,3 mln zł.
Link 

RIT Subregionu Południowego budżet naboru: 5,1 mln zł.
Link 


–  Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs.

Nabór wniosków:  od 30 grudnia 2016 r. do 8 lutego 2017 r.

Poziom dofinansowania 95%. Budżet naboru: 40,8 mln zł.

Typy projektów:

 1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
  a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;
  b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;
  c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Link do dokumentacji

 

Województwo świętokrzyskie

–  Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Nabór od 28 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r.

Konkurs (087/17) dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych; budżet naboru: 17,2 mln zł.

Konkurs (088/17) budżet: 7,4 mln zł.

Dofinansowanie 85%.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy operacji:
1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstających ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP) na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP na obszarach z terenu województwa świętokrzyskiego o najwyższym zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej, z możliwością doposażenia w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, poprzez realizację zajęć wspierających, wyłącznie w zakresie:

 • zajęć specjalistycznych,
 • zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
 • zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy,
 • zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.

4. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci, poprzez realizację zajęć wspierających w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
5. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

Link do konkursu

 

Województwo Warmińsko-Mazurskie

–  Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ).

Nabór: od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r.

Dofinansowanie 90%. Budżet naboru: 53,7 mln zł.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizujące programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez m.in.:

 • staże/praktyki dla uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane bezpośrednio z danym sektorem/branżą oraz kompetencje miękkie niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
 • tworzenie klas patronackich w szkołach,
 • organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
 • aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Województwo Wielkopolskie

–  Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej - OSI.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Nabór wniosków: od 30 grudnia 2016 r. do 14 lutego 2017 r.

Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:

a)  adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
b) budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych)   nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.  

Poziom dofinansowania: 85%. Budżet naboru: 9,8 mln zł.

Link do ogłoszenia 

 

–  Działanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Nabór wniosków: od 1 marca do 31 marca 2017 r.

Dofinansowanie 85%. Budżet naboru: 20 mln zł.

Można otrzymać dofinansowanie na następujące działania:

1.  Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.
2.  Budowa i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Link do konkursu

 

Województwo Zachodniopomorskie

–  Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej.

Nabór wniosków: od 27 lutego do 5 kwietnia 2017 r.

Dofinansowanie 85%. Budżet naboru: 11,6 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 - 4 lata, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych).
2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty; katalog dodatkowych zajęć obejmuje wyłącznie:
a) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
b) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastykę korekcyjną,
c) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
d) zajęcia edukacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.
4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego.
5. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych, obejmujące w szczególności:
a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,
b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.

Link do projektu

 

–  Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

Nabór wniosków: od 20 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r.

Dofinansowanie 90%. Budżet naboru: 35,5 mln zł.

Dofinansowanie można otrzymać na:

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe oraz osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez:
a) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych,
b) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
c) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,
d) pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem osób dorosłych),
e) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,
f) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,
g) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
h) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
i) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,
j) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622),
k) doradztwo edukacyjno-zawodowe,
l) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
m) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy.
2. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych placówek szkolnictwa zawodowego.
3. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym w szczególności poprzez:
a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m. in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,
b) tworzenie klas patronackich w szkołach,
c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
d) opracowywanie lub modyfikację programów nauczania,
e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,
f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.
4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, związanych z nauczanym zawodem, głównie poprzez:
a) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem,
b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,
c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),
d) budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,
e) realizację programów wspomagania,
f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL.
5. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) głównie poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu obejmuje m.in.:

 • wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU innych zespołów realizujących zadania CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia nauczania w zawodach z określonej branży/zawodzie,
 • rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez szkoły i placówki systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzące w skład CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU do realizacji nowych zadań,
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU,

b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU, w tym m.in.:

 • inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej nauki zawodu, uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli,
 • tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży/zawodu w celu wymiany dobrych praktyk,
 • wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,
 • opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych,
 • organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów,
 • realizacja usług doradztwa zawodowego,
 • gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,
 • prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego.

6. Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego w szczególności poprzez:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach,
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA),
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Link do dokumentacji

W pozostałych województwach nie ma obecnie konkursów znajdujących się w obszarze zainteresowania STO.

 

4) Dotacje z Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania podmiotom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Dofinansowanie jest udzielne w ramach poniższych obszarów:

 1. Innowacje w edukacji,
 2. Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
 3. Dziedzictwo kulturowe,
 4. Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
 5. Priorytety ochrony zdrowia,
 6. Polityka społeczna.

O dotacje mogą wnioskować instytucje nie działające dla zysku takie jak m.in.:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły.   

Zgłoszenie wniosku odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA i przesłanie go na adres: dotacje@kronenberg.org.pl

Na podstawie przedstawionych opisów Zarząd Fundacji wybiera Instytucje, które zostaną zaproszone do dalszego aplikowania.

Przy ocenie projektów Zarząd Fundacji uwzględnia:

 • zgodność z obszarami programowymi Fundacji,
 • innowacyjność projektu,
 • wpływ projektu na rozwiązanie problemu społecznego,
 • mierzalne rezultaty.

Biuro Fundacji udziela odpowiedzi Instytucjom wciągu 30 dni roboczych od daty otrzymania formularza.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez organ prowadzący.

Udzielane są dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie są refundowane poniesione wcześniej koszty.

Link do dokumentacji

 

5) Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014-2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1. i 2. są akcjami zdecentralizowanymi i są prowadzone przez Narodowe Agencje, natomiast działania w ramach Akcji 3. będą działaniami zcentralizowanymi i są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

Aktualne terminy składania wniosków w 2017 r.:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 2 lutego 2017 r.
 • Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 29 marca 2017 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 26 kwietnia 2017 r. 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Na stronie programu Erasmus+ są dostępne formularze wniosków na rok 2017 dla Akcji 1. we wszystkich sektorach oraz dla Akcji 3. w sektorze Młodzieży.

Zachęca się do obejrzenia filmu promującego 30-lecie programu Erasmus. Zakładka Mediateka zawiera, oprócz filmów, ulotki, publikacje, prezentacje, raporty i odnośniki do mediów społecznościowych.

20 stycznia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała nową wersję Przewodnika po programie Erasmus+. Przewodnik z uwzględnionymi zmianami z Corrigendum dostępny jest obecnie jedynie w wersji angielskiej.

Ruszył nabór na tygodniowe kursy online w ramach programu eTwinning. Nauczyciele zarejestrowani na platformie eTwinning zapraszani są do udziału w tygodniowych kursach online, które odbędą się w marcu. Dostępna jest bogata oferta szkoleniowa (aż 75 kursów o zróżnicowanej tematyce). Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Link do dokumentacji