Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 9/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych STO w konkursach obecnie dostępnych (wrzesień 2014) lub planowanych w najbliższym czasie.

Jak wiadomo, zakończyły się programy UE w perspektywie finansowej 2007-2013. Obecnie trwa jeszcze realizacja wielu projektów uruchomionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), natomiast kolejne konkursy będą ogłaszane już w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pierwszych ogłoszeń konkursowych należy spodziewać się w 4 kwartale 2014 roku.

Obecnie dostępne są następujące dofinansowania i konkursy:


1.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MRR) – Konkurs na najlepsze projekty: „Dobre praktyki EFS 2014”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dalszym ciągu przyjmuje zgłoszenia w konkursie, którego ideą jest prezentacja i promocja projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami można przesyłać do 15 października 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem: dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Więcej informacji i dokumentacja.

 

2. Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)

ORE jako beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zaprasza Szkoły Odkrywców Talentów do udziału w konkursie na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2014 roku.

Poniżej link do Regulaminu konkursu:

Regulamin konkursu.

 

3. Fundusze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów. Trzecia i zarazem ostatnia edycja naboru na projekty tematyczne rozpoczyna się 1 września i potrwa do 15 października 2014 roku. Pula dostępnych środków na dotacje wynosi ponad 9,1 mln euro. Do składania wniosków uprawnione są niezależne polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które nie są instytucjami religijnymi, a w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi oraz przestrzeganiem praw człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących 5 obszarach tematycznych:

 1. Partycypacja obywatelska;
 2. Kontrola obywatelska;
 3. Zwalczanie dyskryminacji;
 4. Wykluczenia społeczne;
 5. Dzieci i młodzież.

Więcej informacji.

 

4. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższa runda przyjmowania wniosków planowana jest w terminie: od 8 września do 3 października 2014 r.; można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym. Decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach ogłoszona zostanie 21 listopada 2014 r.

Więcej informacji.

 

5.  Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014–2020.

Wnioski można składać w ramach tzw. Akcji. Poniżej przedstawiony jest planowany harmonogram składania wniosków jeszcze w roku 2014:

Akcja 1.
Mobilność osób wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.

Akcja 2.
Partnerstwa strategiczne wyłącznie w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.

Akcja 3.

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2014 r.
 • Europejskie eksperymenty polityczne na polu edukacji i szkoleń oraz młodzieży – 2 października 2014 r.

Więcej informacji.