Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 7/2015

Przekazujemy kołom i szkołom STO informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych w konkursach obecnie dostępnych (sierpień 2015 r.) w ramach programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”.

1. „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadania polegającego na: 1) dokonaniu przeglądu stanu bezpieczeństwa szkoły obejmującego w szczególności drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórki; 2) przygotowaniu, na podstawie dokonanego przeglądu stanu bezpieczeństwa, rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia w szkole; 3) przeprowadzeniu praktycznego szkolenia nauczycieli i innych pracowników szkoły z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2015 r.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Więcej: www.men.gov.pl
 

2. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących stworzenia i wdrożenia programu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Przygotowana oferta powinna uwzględniać aspekty prawne bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni, szeroki katalog zagrożeń występujących w Internecie oraz niezbędne kompetencje dotyczące bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przygotowane materiały edukacyjne, w oparciu o które będą prowadzone warsztaty, powinny także dawać możliwość ich udostępnienia na internetowej platformie edukacyjnej.

Termin składania ofert: 31 sierpnia 2015 r.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Więcej: www.men.gov.pl