Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 7/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (lipiec 2014 r.).
Propozycji jest znacznie mniej niż zazwyczaj, ponieważ zakończyły się programy UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. W związku z tym  obecnie nie są planowane żadne nowe konkursy o tematyce edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL).
Najbliższe konkursy będą ogłaszane zapewne już w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pierwszych ogłoszeń konkursowych należy spodziewać się w czwartym kwartale 2014 r.
W obecnej chwili znane są terminy konkursów proponowanych przez Fundację Kronenberga oraz w ramach programu Erasmus+.

1. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.
Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

  • Innowacje w edukacji
  • Edukacja ekonomiczna
  • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
  • wórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.
Jak już informowaliśmy, najbliższa runda przyjmowania wniosków planowana jest w terminie: od 8 września do 3 października 2014 r., zaś  decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach ogłoszona zostanie 21 listopada 2014 r.
W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Więcej  

2.  Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany będzie w latach 2014-2020.
30 kwietnia zakończony został nabór projektów w programie Erasmus+ Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” oraz Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Jak już informowaliśmy, kolejny termin składania wniosków z ww. akcji  to 1 października 2014 r.

Więcej 

W ramach Erasmus+ realizowana jest jeszcze Akcja 3 „Wsparcie reform w edukacji”.

Akcja ta będzie wspierać działania związane z reformami w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, w tym badania, analizy, monitoring wdrażania reform, narzędzia strategiczne, współpracę kluczowych organizacji międzynarodowych i dialog pomiędzy interesariuszami reform.