Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 5/2015

Przekazujemy kołom i szkołom STO informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych w konkursach obecnie dostępnych (maj 2015 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.


1. Programy unijne na lata 2014-2020

Wszystkie programy na lata 2014-2020 zostały w 1 kwartale br. uzgodnione z Komisją Europejską i obecnie publikowane są harmonogramy konkursów w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych. Nie ma nadal harmonogramu planowanych przez MEN konkursów dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Na realizację tego programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 27 kwietnia odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego POWER, na którym m.in. zatwierdzono plan ewaluacji programu w latach 2014-2020 oraz zaakceptowano szczegółowe kryteria dla projektów realizowanych w osi III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju” i osi IV w zakresie współpracy ponadnarodowej.

Przypominamy priorytety PO WER:

 • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): działania skierowane do bezrobotnych osób w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy.
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): działania nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, prowadzące do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed fazą wdrożenia (w większości przypadków na poziomie regionalnym), a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 • Obszar zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): m.in. działania dotyczące programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (dla osób w wieku aktywności zawodowej), działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).

Najbliższe działania w ramach PO WER to:

a) konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-005/15 na realizację projektów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Planowana data naboru wniosków: od 04.05.2015 do 30.06.2015.

Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Więcej informacji TUTAJ.

b) Pierwszy konkurs na mikroinnowacje (w ramach IV osi) ogłoszony zostanie w czerwcu 2015 r. Jego celem jest wyłonienie podmiotów, które wesprą inkubację nowatorskich rozwiązań problemów społecznych. Wybrani w drodze konkursu projektodawcy udzielą wsparcia merytorycznego i finansowego innowatorom społecznym. Tematy konkursu na mikroinnowacje na rok 2015 to:

 • Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej
 • Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy
 • Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
 • Usługi opiekuńcze dla osób zależnych


2.
Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Najbliższy termin składania wniosków przewidziany jest na okres od 7 września do 2 października 2015 r. Będzie można składać wnioski zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym.

Więcej informacji TUTAJ.


3.
Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014-2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2, jako akcje zdecentralizowane, są prowadzone przez Narodowe Agencje. Działania w ramach akcji 3 mają charakter scentralizowany i są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

Publikacje dotyczące programu Erasmus+ dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/

Wśród ww. dokumentów dostępny jest (w jez. pol. i ang.) „Przewodnik po programie Erasmus+”. Bieżące wydanie przewodnika przeznaczone jest dla organizacji, które chcą wystąpić o finansowanie w 2015 r. Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędna do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

– terminów,
– kryteriów kwalifikacji,
– poziomu finansowania,
– działań w ramach projektu,
– procesu aplikowania.

W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne oraz spółki cywilne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje. Zob. też komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (z 22.01.2015 r.) dotyczący statusu osób fizycznych w tym programie.

Opublikowane jest (także w wersji polskiej) zaproszenie do składania wniosków w 2015 r. (w tym zmiany z dn. 4.02.2015 r.)

Zaproszenie precyzuje m.in. terminy składania wniosków (poniżej wypisane są aktualne terminy na rok 2015):

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 września 2015 r.

Akcja 3

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Ponadto opublikowany jest „Przewodnik dla ekspertów” (tylko wersja angielska) oraz Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pt. „Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców- organizacji niepublicznych aplikujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+”.

Jest już gotowa „Strategia włączania i różnorodności w sektorze Młodzieży na lata 2014-2020”, odpowiadająca na pytanie: Jakiego rodzaju narzędzia i możliwości oferuje program Erasmus+ w sektorze Młodzieży, aby wspierać włączanie i uczestnictwo młodzieży z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami? Strategia wskazuje konkretne możliwości, w które wyposażony jest program Erasmus+, aby ułatwiać uczestnictwo młodych ludzi, którzy z różnych przyczyn mają ograniczone szanse zdobywania wiedzy i umiejętności (np. z powodu niepełnosprawności, zamieszkiwania w rejonach słabo skomunikowanych z ośrodkami miejskimi, przynależności do mniejszości narodowych). Oficjalne ogłoszenie Strategii odbędzie się 7 maja 2015 r. w ramach wydarzeń Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Polskie tłumaczenie dokumentu będzie dostępne latem 2015 r.

Już gotowa! Strategia dotycząca włączania i różnorodności w sektorze Młodzieży na lata 2014-2020

Więcej o programie.