Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 4/2015

Przekazujemy kołom i szkołom STO informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych w konkursach obecnie dostępnych (kwiecień 2015 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

1. Programy unijne na lata 2014-2020

Jak podano w poprzednim komunikacie, wszystkie programy na lata 2014-2020 zostały uzgodnione z Komisją Europejską. W dniu 26 lutego br. odbyła się symboliczna uroczystość otwarcia nowej perspektywy finansowej UE dla Polski, z udziałem m.in. premier Ewy Kopacz. Do 2020 r. Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności.

Wystartował pierwszy nabór – od 27 lutego do 4 maja 2015 r. – w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. W dziewięciu województwach rozpoczął się nabór dotyczący regionalnych projektów pozakonkursowych w ramach działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Są to pierwsze projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) .

W dalszym ciągu czekamy na pierwsze informacje o konkursach planowanych przez MEN/ORE w ramach PO WER. Na realizację tego programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Przypominamy priorytety PO WER:

 • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): działania skierowane do bezrobotnych osób w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy.
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): działania nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, prowadzące do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed fazą wdrożenia (w większości przypadków na poziomie regionalnym), a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 • Obszar zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): m.in. działania dotyczące programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (dla osób w wieku aktywności zawodowej), działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).

2. Konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w I edycji Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów edukacyjnych, prezentujących beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 możliwe formy wsparcia, planowania i realizacji projektów współfinansowanych z tych środków.

Wnioski należy składać w terminie do 20 kwietnia 2015 r. (za datę złożenia wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa).

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w Regulaminie:

Regulamin konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 (PDF 309 KB)

3. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

W dniu 27 marca zakończono przyjmowanie wniosków w ramach pierwszego naboru w 2015 r.

Drugi termin składania wniosków przewidziany jest na okres od 7 września do 2 października 2015 r. Będzie można składać wnioski zarówno o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym.

Więcej: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm#wnioski

4. Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014-2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2, jako akcje zdecentralizowane, są prowadzone przez Narodowe Agencje. Działania w ramach akcji 3 mają charakter scentralizowany i są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

W październiku 2014 r. opublikowano nową wersję (w jez. ang.) „Przewodnika po programie Erasmus+”, a obecnie jest już dostępna także wersja polska. Bieżące wydanie przewodnika przeznaczone jest dla organizacji, które chcą wystąpić o finansowanie w 2015 r. Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędna do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

 • terminów,
 • kryteriów kwalifikacji,
 • poziomu finansowania,
 • działań w ramach projektu,
 • procesu aplikowania.

W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne oraz spółki cywilne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

Opublikowane jest (także w wersji polskiej) zaproszenie do składania wniosków w 2015 r. (w tym zmiany z dn. 4.02.2015 r.)

Zaproszenie precyzuje m.in. terminy składania wniosków (pogrubioną czcionką zaznaczono terminy kwietniowe).

Akcja 1

▪ Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
▪ Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 4 marca 2015 r.
▪ Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r.
▪ Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.
▪ Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
▪ Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2

▪ Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
▪ Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 31 marca 2015 r.
▪ Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.
▪ Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
▪ Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
▪ Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2015 r., 2 września 2015 r.

Akcja 3

▪ Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

▪ Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

▪ Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
▪ Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
▪ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
▪ Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Ponadto opublikowany jest Przewodnik dla ekspertów (tylko wersja angielska) oraz Komunikat Narodowej Agencji Programu Erasmus+: „Założenia do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców – organizacji niepublicznych aplikujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+”. Dostępny jest również komunikat NA dotyczący statusu osób fizycznych w programie Erasmus+.

Wszystkie ww. publikacje dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/

Informujemy ponadto, że w ramach Erasmus+ w kwietniu rozpocznie się:

Europejski Tydzień Młodzieży w 2015 roku (27.04. – 10.05.2015)

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) to przede wszystkim okazja, aby zaprezentować program Erasmus+ Młodzież jako narzędzie, które wzmacnia potencjał młodych ludzi, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu społecznym.

Celami szczegółowymi ETM 2015 są:

1) Podniesienie świadomości młodych ludzi nt. możliwości uczestnictwa w konsultacjach UE w zakresie:

 • dialogu usystematyzowanego;
 • kreowania nowych pomysłów i przestrzeni współpracy z pracodawcami, politykami i decydentami.

2) Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzmacniania ich potencjału zawodowego i społecznego poprzez udział w europejskich programach, a w szczególności w szerokiej ofercie programu Erasmus+.

3) Wspieranie potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, publicznym i zawodowym.

Więcej o programie: http://erasmusplus.org.pl