Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 3/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć w konkursach obecnie dostępnych (marzec 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

 

1. Konkursy regionalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
 

a) WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

W terminie od 15 stycznia do 18 marca 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

W ramach konkursu dofinansowanie będzie mógł otrzymać następujący typ projektu:

 • Współpraca szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami.
 • Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Więcej informacji TUTAJ

 

b) Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE

W terminie od 5 marca 2014 r. (konkurs otwarty) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach III rundy konkursu dla Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekty będą dofinansowywane w 85%.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 

c) Województwo dolnośląskie

W planie działań na 1 kwartał 2014r. zamieszczone są 2 konkursy:

 • w ramach Działania 9.1.1 – Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (budżet 15,3 mln zł);
 • w ramach Działania 9.1.2 – Programy rozwojowe szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia (budżet 16,8 mln zł).

Więcej informacji TUTAJ
 

2. Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji (jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia)

Aktualnie brak naborów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji poinformował, iż alokacja na konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 została zwiększona o 5 mln zł – do 40 000 000,00 zł. W związku z powyższym, dofinasowanie mają szansę otrzymać wszystkie projekty, które zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Oceny Projektów (lista rankingowa z 3.02.2014 r.)

 

3. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady.

Ostatni termin składania wniosków upłynął 4 lutego 2014 r., zaś decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach ukaże się 28 marca 2014 r.

Kolejna runda przyjmowania wniosków planowana była w terminie: od 18 marca do 15 kwietnia 2014 r., jednakże w związku z pracami nad przebudową „Elektronicznego systemu składania wniosków" terminy uległy zmianie. Planowany aktualnie termin naboru to 8 września do 3 października 2014 r.

W powyższym terminie będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym, jak i ponadlokalnym.

Więcej informacji TUTAJ

 

4.  Program Erasmus+

„Erasmus+" to unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ będzie wspierał:

 • studia, szkolenia, wolontariat oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego za granicą;
 • szkolenia za granicą dla kadry związanej z edukacją, szkoleniami oraz dla pracowników młodzieżowych;
 • rozwój edukacji cyfrowej oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • naukę języków obcych;
 • potwierdzanie i uznawalność umiejętności, także tych zdobytych w edukacji pozaformalnej;
 • strategiczne partnerstwa instytucji edukacyjnych i organizacji młodzieżowych z różnych krajów w celu podniesienia ich jakości i innowacyjności;
 • partnerstwa na rzecz wiedzy (sojusze na rzecz wiedzy) oraz partnerstwa na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych (sojusze na rzecz rozwoju umiejętności sektorowych), które będą zajmować się uzupełnianiem braków w kompetencjach i sprzyjać rozwojowi przedsiębiorczości poprzez ulepszanie programów nauczania i podwyższanie kwalifikacji, wykorzystując w tym celu współpracę pomiędzy środowiskiem biznesu a szkolnictwem;
 • poręczenia kredytowe dla studentów studiów magisterskich mające na celu sfinansowanie ich studiów w innym kraju;
 • przekazywanie wiedzy o integracji europejskiej i badania w tym zakresie;
 • wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie;
 • inicjatywy mające na celu wprowadzanie innowacji w dziedzinie pedagogiki oraz reform polityki na szczeblu krajowym;
 • właściwe zarządzanie inicjatywami sportowymi mającymi na celu zapobieganie korupcji, dopingowi, przemocy, rasizmowi i nietolerancji, zwłaszcza w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 17 marca 2014 r.

Uwaga:

W ramach Erasmus+ Edukacja szkolna  planowane są dni otwarte w Warszawie.

Zapraszani do udziału są przedstawiciele przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji działających w obszarze edukacji i uprawnionych do udziału w programie Erasmus +.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach: 5 i 6 marca 2014 r. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

W ramach Erasmus + Edukacja szkolna przewidziane są 3 akcje:

Akcja 1. Projekty mobilności kadry edukacji szkolnej (w tym międzynarodowe wymiany nauczycieli oraz szkolenia kadry edukacyjnej).

Akcja 2. Projekty strategiczne w obszarze edukacji szkolnej (projekty strategiczne co najmniej dwóch szkół, a także – projekty współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a szkołami i organizacjami działającymi w innych obszarach edukacji, młodzieży i rynku pracy z co najmniej dwóch krajów europejskich).

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – jest to akcja zarządzana centralnie przez Komisję Europejską.

Więcej informacji TUTAJ

 

5.  Fundusze EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

W ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG) rusza II edycja konkursu na projekty tematyczne dla organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 marca do 15 kwietnia 2014. Wysokość  dotacji dla projektów  realizowanych samodzielnie wynosi od 50 tys. do 250 tys. zł, a przy wnioskach o dofinansowanie projektów partnerskich organizacje mogą się starać nawet o 350 tys. zł.

Co nowego w II edycji konkursu?

Obszary tematyczne pozostają bez zmian, tj. oczekiwane są projekty z zakresu partycypacji publicznej, kontroli obywatelskiej, zwalczania dyskryminacji, przeciwdziałania wykluczeniu oraz te skierowane  do dzieci i młodzieży. Zmieniły się jednak nieco priorytety konkursu. Wciąż położony jest duży nacisk na przeciwdziałanie mowie nienawiści, jednak ten priorytet został rozszerzony na działania wykraczające poza sam Internet. W obszarze przeciwdziałania wykluczeniu podkreślana jest rola pracy środowiskowej. W przypadku wniosków dotyczących zwalczania dyskryminacji priorytetowo będą traktowane działania realizowane poza Warszawą. Ma to  ośmielić mniejsze organizacje do spróbowania swoich sił w konkursie.

Wszystkie zmiany i dodatkowe wyjaśnienia zasad konkursu zostały czytelnie zaznaczone w uzupełnionej wersji Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców, który jest dostępny na stronie internetowej programu.

Internetowy System Wniosków będzie czynny od 1 marca do 15 kwietnia 2014 r. (do godziny 12.00).

Zaktualizowany podręcznik, wzory dokumentów i szczegółowe informacje można pobrać TUTAJ