Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 2/2015

Przekazujemy kołom i szkołom STO informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych w konkursach obecnie dostępnych (luty 2015 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

1. Stan przygotowania programów unijnych na lata 2014-2020

Obecnie wszystkie programy na lata 2014-2020 zostały uzgodnione z Komisją Europejską i w związku z tym pierwszych konkursów należy spodziewać się już pod koniec I kwartału br.

Podano już pierwszą informację o planowanym naborze – od 27 lutego do 4 maja br. – w programie Polska Cyfrowa w ramach Działania 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Ogólny plan konkursów ogłosiło też Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Pierwsze ogłoszenia konkursów prowadzonych przez NCBiR – w Programach Operacyjnych: Innowacyjny Rozwój, Polska Cyfrowa oraz Wiedza Edukacja Rozwój – przewidziane są na kwiecień br.

Nie ma jeszcze informacji o konkursach planowanych przez MEN/ORE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Na realizację tego programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Priorytety PO WER to:

 • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): działania skierowane do bezrobotnych osób w wieku 15-29 (zwłaszcza tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy.
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): działania nietypowe, innowacyjne, ponadnarodowe, prowadzące do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed fazą wdrożenia (w większości przypadków na poziomie regionalnym), a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 • Obszar zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): m.in. działania dotyczące programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy (dla osób w wieku aktywności zawodowej), działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.
 • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).

Zob. Portal Funduszy Europejskich 

2. Fundusze norweskie i EOG

W lutym 2015 r. planowany jest ostatni nabór w ramach Funduszu Stypendialnego

3. Fundacja Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA oraz ROZWÓJ LOKALNY.

Tematyka z zakresu EDUKACJI to:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Dofinansowywane są takie działania jak m.in. szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady. 

W 2015 r. odbędą się kolejne rundy konkursów. Najbliższa runda przyjmowania wniosków planowana jest w terminie: od 2 marca do 27 marca 2015 r., zaś decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach ogłoszona zostanie 27 maja 2015 r. Drugi termin składania wniosków przewidziany jest na okres od 7 września do 2 października 2015 r. W powyższych terminach będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Więcej można przeczytać tutaj

4.  Program Erasmus+

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany jest w latach 2014-2020.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2 obejmują działania zdecentralizowane, które są prowadzone przez Narodowe Agencje.

Akcja 3 to działania zcentralizowane, które są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Działania są realizowane w sektorach:

W październiku 2014 r. opublikowano nową wersję przewodnika (w wersji ang.) po programie Erasmus+, a obecnie jest już dostępna także wersja polska. Bieżące wydanie przewodnika przeznaczone jest dla organizacji, które chcą wystąpić o finansowanie w 2015 r. Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędne do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

 • terminów,
 • kryteriów kwalifikacji,
 • poziomu finansowania,
 • działań w ramach projektu,
 • procesu aplikowania.

W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

Opublikowane jest (także w wersji polskiej) zaproszenie do składania wniosków w 2015 r. Precyzuje ono m.in. najbliższe terminy składania wniosków:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dotyczy sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 4 marca 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2 

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dotyczy sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 31 marca 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r. oraz 1 października 2015 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2015 r. oraz 2 września 2015 r.

Akcja 3 

 • Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Ponadto opublikowany jest Przewodnik dla ekspertów (tylko wersja angielska)

Wszystkie ww. publikacje dostępne są pod adresem: http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/

Więcej o programie