Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 12/2014

Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych STO w konkursach obecnie dostępnych (grudzień 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.

1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER)

Realizacja projektów uruchomionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 jeszcze trwa, ale w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 następcą POKL zostaje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program nie będzie prostą kontynuacją POKL, który skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS. Finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. Na realizację programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Priorytety PO WER to:

 • Osoby młode na rynku pracy (alokacja EFS i specjalna linia budżetowa: 1 757 mln euro): realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności do nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy;
 • Efektywne rodzaje polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (alokacja EFS: 739 mln euro): wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform;
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (alokacja EFS: 1 056 mln euro): wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej na wiedzy;
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa (alokacja EFS: 670 mln euro): realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej;
 • Wsparcie dla obszaru zdrowia (alokacja EFS: 301 mln euro): realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia w celu ułatwienia dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;
 • Pomoc techniczna (alokacja EFS – 164 mln euro).

 

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

Projekty polskich programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., programów regionalnych zaś – w połowie kwietnia br. Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br.

We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji negocjacyjnych uzgodniono większość kwestii związanych z uwagami KE do krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Podczas kolejnych rund negocjacji wszystkich programów krajowych i siedmiu regionalnych uzgodnione zostały wszystkie rozbieżności między KE a instytucjami zarządzającymi.

W wyniku dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko oraz Wiedza, Edukacja, Rozwój, a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one proces konsultacji w KE i oczekują na formalne przyjęcie. W przypadku programów Polska Wschodnia i Inteligentny Rozwój uzgodniono już wszystkie kwestie i przygotowywane są ich ostateczne wersje, które najpóźniej na początku grudnia zostaną oficjalnie przesłane do KE.

Najbardziej interesujący dla STO program Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, uzgodniony w toku rund negocjacyjnych, oficjalnie został przekazany do Komisji Europejskiej 28 listopada 2014 r.

2. Fundusze norweskie i EOG – realokacja środków

Dodatkowa kwota 2,5 mln euro zostanie przeznaczona na realizację programów w funduszach norweskich i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Realokacja jest możliwa dzięki oszczędnościom w kosztach zarządzania funduszami, jakie poczynił Krajowy Punkt Kontaktowy.

Dzięki transferowi środków większa ich pula zostanie przeznaczona na realizację projektów związanych z programami: „Polsko-Norweska Współpraca Badawcza”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”, „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, „Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszania nierówności i promowania spójności społecznej” oraz „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa”.

3. Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Realizowany ma być w latach 2014-2020.

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także do modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

 • Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
 • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
 • Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2 obejmują działania zdecentralizowane, które są prowadzone przez Narodowe Agencje.

Akcja 3 to działania zcentralizowane, które są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

W październiku br. opublikowano nową wersję przewodnika po programie Erasmus+(w wersji ang.). Jest on przeznaczony dla organizacji, które chcą wystąpić o finansowanie w 2015 r. Polska wersja językowa opublikowana zostanie w najbliższym czasie. Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędna do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

 • terminów,
 • kryteriów kwalifikacji,
 • poziomu finansowania,
 • działań w ramach projektu,
 • procesu aplikowania.

W przewodniku tym Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

Oto aktualne zestawienie najbliższych terminów składania wniosków:

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dotyczy sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 4 marca 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r.
 • Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą – 1 października 2015 r.
 • Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus – 4 marca 2015 r.
 • Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 3 kwietnia 2015 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dotyczy sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych) – 31 marca 2015 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinach związanych z młodzieżą – 30 kwietnia 2015 r. oraz 1 października 2015 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy, sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 26 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 10 lutego 2015 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą – 3 kwietnia 2015 r. i 2 września 2015 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 4 lutego 2015 r., 30 kwietnia 2015 r., 1 października 2015 r.

Działania „Jean Monnet”

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji i stowarzyszeń, sieci, projekty – 26 lutego 2015 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 22 stycznia 2015 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 – 14 maja 2015 r.

Więcej: http://erasmusplus.org.pl