Możliwości dofinansowania kół i szkół STO, cz. 10/2014


Przekazujemy kołom i szkołom kolejne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania projektów i przedsięwzięć edukacyjnych STO w konkursach obecnie dostępnych (październik 2014 r.) lub planowanych w najbliższym czasie.


1. Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL)

Obecnie trwa jeszcze realizacja projektów uruchomionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 o tematyce edukacyjnej, zarówno w ramach priorytetu III POKL („Wysoka jakość systemu oświaty” – szczebel centralny, nadzorowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji), jak i priorytetu IX POKL („Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – programy regionalne, realizowane w województwach). W tym programie nie będzie już nowych naborów.

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 będą ogłaszane konkursy w ramach nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Pierwszych ogłoszeń konkursowych należy spodziewać się w 4 kwartale 2014 r. lub dopiero w 1 kwartale 2015 r.


2. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MRR) – Konkurs na najlepsze projekty: „Dobre praktyki EFS 2014”

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadal przyjmuje zgłoszenia w konkursie, którego ideą jest prezentacja i promocja projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy przesyłać do 15 października 2014 roku na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.

Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem: dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursu dostępne są na stronie www.efs.gov.pl w zakładce Działania promocyjne – konkursy – konkurs Dobre Praktyki EFS.


3.
Fundusz EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych „Obywatele dla Demokracji” jest finansowany ze środków Norweskich Mechanizmów Finansowych oraz Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundusz ogłosił ostatni konkurs na dofinansowanie projektów.

Trzecia i zarazem ostatnia edycja naboru na projekty tematyczne rozpoczęła się 1 września, a potrwa do 15 października 2014 r. Pula środków dostępnych na dotacje wynosi ponad 9,1 mln euro. Do składania wniosków uprawnione są niezależne polskie organizacje pozarządowe, zwłaszcza fundacje i stowarzyszenia, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które nie są instytucjami religijnymi, a w swojej działalności kierują się interesem publicznym, wartościami demokratycznymi oraz przestrzeganiem praw człowieka.

Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących 5 obszarach tematycznych:

  1. Partycypacja obywatelska;
  2. Kontrola obywatelska;
  3. Zwalczanie dyskryminacji;
  4. Wykluczenia społeczne;
  5. Dzieci i młodzież.

Więcej informacji TUTAJ.


4.
Program Erasmus+

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie.

Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020) program Erasmus+ ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Realizowany będzie w latach 2014-2020. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych),
  • Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk,
  • Akcja 3: Wsparcie reform w obszarze edukacji.

oraz 2 rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.

Akcje 1 i 2 – zdecentralizowane – są prowadzone przez Narodowe Agencje.

Akcja 3 obejmuje akcje scentralizowane, które są zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Te działania są realizowane w sektorach:

Harmonogram składania wniosków na rok 2015 zostanie przedstawiony przez Komisję Europejską najprawdopodobniej w grudniu 2014 r.; wydaje się, że tak jak w harmonogramie z 2014 r. będą dwa okresy składania wniosków, tj. marzec i październik 2015 r.

Więcej: http://erasmusplus.org.pl.