Klauzule informacyjne

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń

  1. Administratorem danych osobowych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@sto.org.pl .
  3. Dane uczestników wykorzystane będą w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz sprawnej organizacji szkolenia, w tym ewentualnej komunikacji z uczestnikiem w sprawach związanych ze szkoleniem. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, w tym podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania uczestnika szkolenia, zawarcia i wykonania umowy.
  5. Dane zostaną usunięte po roku od dnia zakończenia szkolenia.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w celu i w zakresie określonym przez STO (podmiotom przetwarzającym). Nie jest przewidywane udostępnianie danych innym podmiotom.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Społeczne Towarzystwo Oświatowe może przetwarzać służbowe dane kontaktowe pracowników innych podmiotów, z którymi zawarło lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub posiada potrzebę kontaktować się (także reprezentantów, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Przetwarzanie tych danych podlega następującym zasadom:

W związku z pozyskaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane są przetwarzane przez Społecznie Towarzystwo Oświatowe (dalej: STO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00-029, tel. +48 22 826 78 64. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych STO pocztą elektroniczną pod adresem iod@sto.org.pl.

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (adres miejsca pracy, email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. są przetwarzane do celów utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym potencjalnie w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana pracodawcą i STO lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy.

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów.

Pana/Pani dane mogły być zebrane z ogólnie dostępnych źródeł, zwłaszcza udostępnionych przez Pana/Pani pracodawcę lub mogły być otrzymane przez STO w toku kontaktów z innymi osobami lub podmiotami, w szczególności innymi pracownikami Pana/Pani pracodawcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z wnioskiem o nadanie medalu lub odznaczenia

Administratorem danych osobowych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00-029. Z Inspektorem Ochrony Danych skontaktować się można pod adresem poczty elektronicznej iod@sto.org.pl.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą wówczas ma ona prawo wycofać zgodę w każdej chwili, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do chwili jej wycofania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (informacje o zasadach wnoszenia skargi są dostępne na stronie internetowej uodo.gov.pl).

Przetwarzanie danych zawartych we wniosku o medal lub odznaczenie

Dane są przetwarzane w celu przygotowania poprawnie wypełnionego wniosku oraz towarzyszących mu dokumentów (np. wniosku o sprawdzenie osoby w Krajowym Rejestrze Karnym, jeśli jest wymagany), przesłania wniosku i dokumentów towarzyszących do Ministra Edukacji Narodowej oraz prowadzenia innych niezbędnych czynności w trakcie postępowania o nadanie medalu lub odznaczenia a także powiadomienia o nadaniu lub odmowie nadania medalu lub odznaczenia.

Źródłem danych jest podmiot występujący z inicjatywą nadania medalu lub odznaczenia osobie, której dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody przed przekazaniem wniosku do Ministra Edukacji Narodowej jest równoznaczne z wycofaniem wniosku. Od momentu przekazania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej dane będą przetwarzane w oparciu o przepisy o archiwizacji.

Dane są udostępniane Ministrowi Edukacji Narodowej. Dane mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Dane są przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o archiwizacji.

Publikowanie informacji o nadaniu medalu lub odznaczenia

Informacja o nadaniu medalu lub odznaczenia może zostać opublikowana w serwisie internetowym STO, w profilach STO w mediach społecznościowych oraz w innych publikatorach. Informacja może zawierać dane takie jak: imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, pochodzące z wniosku o medal lub odznaczenie lub powszechnie dostępne.

Podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Utrwalanie i publikowanie fotografii i nagrań wideo z ceremonii wręczenia medalu lub odznaczenia

W trakcie ceremonii wręczenia odznaczenia mogą być wykonywane fotografie i nagrania wideo. Fotografie oraz nagrania wideo mogą zawierać dane osobowe w postaci wizerunków a nagrania wideo – dane osobowe w postaci brzmienia głosu i treści wypowiedzi. Celem przetwarzania jest udokumentowanie przebiegu ceremonii oraz poinformowanie o tym wydarzeniu poprzez rozpowszechnienie fotografii i nagrań wideo.

Przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu administratora (STO) oraz stron trzecich (m.in. członków STO nieuczestniczących w ceremonii, innych osób zainteresowanych działalnością STO). Uzasadnionym interesem administratora jest udokumentowanie przebiegu ceremonii, a uzasadnionym interesem stron trzecich, zwłaszcza członków STO nieobecnych na ceremonii, jest uzyskanie informacji o przebiegu tej ceremonii.

Zgromadzone w ten sposób dane osobowe mogą być publikowane w serwisie www i w profilach STO w mediach społecznościowych (w tym w serwisie Facebook) w celu informowania o przebiegu ceremonii. Mogą być również udostępniane podmiotom przetwarzającym je w celu i w zakresie określonym przez STO.

W przypadku fotografii i nagrań wideo podlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia na rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 81 prawa autorskiego, osoba, której wizerunek znajdzie się na fotografii lub nagraniu, zostanie poproszona o odrębną zgodę na takie rozpowszechnianie.

Fotografie i nagrania wideo zostaną usunięte w wyniku wycofania zgody na ich rozpowszechnianie lub w wyniku realizacji prawa do sprzeciwu lub gdy zostaną uznane za nieprzydatne dla realizacji celów przetwarzania.

Znajdź szkołę