Klauzule informacyjne

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników szkoleń

  1. Administratorem danych osobowych jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@sto.org.pl .
  3. Dane uczestników wykorzystane będą w celu rezerwacji miejsca na szkoleniu oraz sprawnej organizacji szkolenia, w tym ewentualnej komunikacji z uczestnikiem w sprawach związanych ze szkoleniem. Przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia, w tym podjęcia działań na żądanie uczestnika przed zawarciem umowy.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania uczestnika szkolenia, zawarcia i wykonania umowy.
  5. Dane zostaną usunięte po roku od dnia zakończenia szkolenia.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają je w celu i w zakresie określonym przez STO (podmiotom przetwarzającym). Nie jest przewidywane udostępnianie danych innym podmiotom.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zasadach przetwarzania służbowych danych kontaktowych pracowników i przedstawicieli innych podmiotów oraz innych osób fizycznych

Społeczne Towarzystwo Oświatowe może przetwarzać służbowe dane kontaktowe pracowników innych podmiotów, z którymi zawarło lub zamierza zawrzeć umowę, współpracuje, zamierza współpracować lub posiada potrzebę kontaktować się (także reprezentantów, zleceniobiorców, podwykonawców i innych osób działających w imieniu lub na rzecz takich podmiotów). Przetwarzanie tych danych podlega następującym zasadom:

W związku z pozyskaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych, uprzejmie informuję, że Pana/Pani dane są przetwarzane przez Społecznie Towarzystwo Oświatowe (dalej: STO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowy Świat 39, kod pocztowy 00-029, tel. +48 22 826 78 64. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych STO pocztą elektroniczną pod adresem iod@sto.org.pl.

Dane w zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (adres miejsca pracy, email, nr telefonu), inne niezbędne dane służące nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów służbowych (np. identyfikatory w systemach informatycznych), historia kontaktów itp. są przetwarzane do celów utrzymania roboczych kontaktów i współpracy, w tym potencjalnie w zamiarze zawarcia lub wykonania umowy między Pani/Pana pracodawcą i STO lub nawiązania i prowadzenia innej formy współpracy, na podstawie przesłanki uzasadnionego prawnie interesu obu stron, jakim jest sprawne zawarcie i wykonanie umowy lub sprawne nawiązanie i prowadzenie innej formy współpracy.

Dane mogą być udostępnione podmiotom przetwarzającym dane w imieniu STO, w celu i w zakresie określonym przez STO.

Dane będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu ustania ich przydatności do ww. celów.

Pana/Pani dane mogły być zebrane z ogólnie dostępnych źródeł, zwłaszcza udostępnionych przez Pana/Pani pracodawcę lub mogły być otrzymane przez STO w toku kontaktów z innymi osobami lub podmiotami, w szczególności innymi pracownikami Pana/Pani pracodawcy.

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację. Korzystanie z tych praw odbywa się na warunkach i na zasadach określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Znajdź szkołę