Dziękujemy Darczyńcom

Szanowni Państwo,

dziękujemy z całego serca wszystkim, którzy korzystając z zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przekazali Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu 1% podatku dochodowego w roku 2014. Państwa wpłaty przyjmujemy z wdzięcznością, ponieważ są dla nas cennym wsparciem finansowym. Widzimy w nich także wyraz akceptacji celów STO i świadectwo zaufania do naszej działalności.

W roku 2014 otrzymaliśmy (z rozliczenia za rok 2013) wpłaty od ponad tysiąca osób na ogólną sumę 371 147,64 .

Zgodnie z naszymi zasadami kwoty od darczyńców zostały przeznaczane na dofinansowanie naszych szkół. Rozdysponowaliśmy je następująco:

  • potrzeby dydaktyczne szkół – 241 477,64 zł,
  • stypendia uczniowskie – 106 670,00 zł,
  • imprezy sportowe i konkursy edukacyjne – 23 000,00 zł.

Z nadzieją na kolejny dar serca (przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok ubiegły)

dr Anna Okońska-Walkowicz – prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
Andrzej Kryszeń – skarbnik Zarządu Głównego STO